Daniel Napora 8 months ago
parent d88ddc58dd
commit 766b901d48
  1. 20
      bin/mb-jgtools

@ -868,17 +868,17 @@ case $LANG in
BACK="atrás"
OPEN_SCR_DIR="Abrir carpeta de capturas"
CANCEL="Cancelar"
SCRNREC="Screen recording"
FULLREC="Pantalla completa "
AREA="Seleccionar Área o Ventana"
VIDEOSETTINGS="Recording settings"
SCRNREC="Grabador Captura Pantalla"
FULLREC="Pantalla Completa "
AREA="Área seleccionada o Ventana"
VIDEOSETTINGS="Ajustes de Grabación"
AUDIO="Audio"
FORMAT="Container (file extension)"
FRAMERATE="Framerate (fps)"
REC_AUDIO="Record Audio"
NO_AUDIO="No Audio"
OPEN_REC_DIR="Open recordings dir"
EDIT_CONF_FILE="Edit config file"
FORMAT="Formato de archivo (extension)"
FRAMERATE="Velocidad de cuadros (fps)"
REC_AUDIO="Grabar con Audio"
NO_AUDIO="Grabar sin Audio"
OPEN_REC_DIR="Abrir carpeta de grabaciones"
EDIT_CONF_FILE="Editar configuración"
;;
*)
SCRNSHOTS="Screenshot"

Loading…
Cancel
Save