pl transl, padding top

master
Daniel Napora 2021-05-31 15:00:35 +02:00
parent 0a7ed38b53
commit 2ed8cf1e76
9 changed files with 133 additions and 45 deletions

View File

@ -122,7 +122,7 @@ out+=("^sep($SESSIONS_LBL)")
if [ $1 == "-s" ]; then
. /usr/bin/pipemenu-standalone.cfg
. $HOME/.config/mabox/mabox.conf
MENU_PADDING_TOP=0
MENU_PADDING_TOP=${jgtools_padding:-0}
MENU_HALIGN="left"
MENU_VALIGN="center"
MENU_MARGIN_Y=40

View File

@ -4,16 +4,37 @@
case $LANG in
pl*)
REMOVE="Usuń to menu z panelu"
title="DesktopGrid - ustaw swoje okna na siatce"
help='\n\nUżyj <b>Ctrl+Shift+Keypad_Keys</b> aby umieszczać okna na siatce\n<b>Ctrl+Shift+LeftMouseClick</b> w odpowiednim miejscu okna - aby przemieścić je w wybranym kierunku.\nZobacz: <a href="https://youtu.be/UzgUYYXnRww">filmik na YT</a>\n\nJeśli potrzebujesz większej kontroli nad pozycją i rozmiarem okien na siatce - użyj <b>super + LeftMouseClick</b> na wybranym oknie a następnie zaznacz prostokąt na ekranie - aby umieścić okno w danej pozycji.\nZobacz: <a href="https://youtu.be/Ba_lV-M0I2o">filmik na YT</a>\n\nKonfigurowalne usatwienia:\n- ilość kolumn\n- ilość wierszy\n- odstęp\n- odstęp zewnętrzny'
ABOUT="O DesktopGrid"
SHOW_IMGHELPER="Pokaż siatkę"
CONFIGURATION="Konfiguracja"
LCOLUMNS="Kolumny"
LROWS="Wiersze"
LGAP="Odstęp"
OUTER_GAP="Zewnętrzny odstęp"
NOTIFY="Powiadomienia"
EDITCONF="Edytuj plik konfiguracyjny"
;;
es*)
REMOVE="Eliminar este menú del panel"
;;
*)
REMOVE="Remove this menu from panel"
;;
title="DesktopGrid - arrange your windows on the grid"
help='\n\nUse <b>Ctrl+Shift+Keypad_Keys</b> to move windows on the grid\n<b>Ctrl+Shift+LeftMouseClick</b> on appropriate area of the window to snap it in a given direction.\nSee: <a href="https://youtu.be/UzgUYYXnRww">video on YT</a>\n\n If you need even more control of windows size and position on the grid - use <b>super + LeftMouseClick</b> on window and then draw rectangle on the screen to select new window size and position.\nSee: <a href="https://youtu.be/Ba_lV-M0I2o">deskgrid preview on YT</a>\n\nConfigurable settings:\n- columns\n- rows\n- gap\n- show_outer_gap'
ABOUT="About DesktopGrid"
SHOW_IMGHELPER="Show image helper"
CONFIGURATION="Configuration"
LCOLUMNS="Columns"
LROWS="Rows"
LGAP="Gap between windows"
OUTER_GAP="Show outer gap"
NOTIFY="Notifications"
EDITCONF="Edit config file"
;;
esac
. ~/.config/mabox/mabox.conf
CONFIG_DIR="$HOME/.config/deskgrid"
@ -45,19 +66,19 @@ ROWS=${rows:-6}
TITLEBAR_HEIGHT=${titlebar_height:-18}
me="mb-jgtools $jgtools_last"
help='\n\nUse <b>Ctrl+Shift+Keypad_Keys</b> to move windows on the grid\n<b>Ctrl+Shift+LeftMouseClick</b> on appropriate area of the window to snap it in a given direction.\nSee: <a href="https://youtu.be/UzgUYYXnRww">video on YT</a>\n\n If you need even more control of windows size and position on the grid - use <b>super + LeftMouseClick</b> on window and then draw rectangle on the screen to select new window size and position.\nSee: <a href="https://youtu.be/Ba_lV-M0I2o">deskgrid preview on YT</a>\n\nConfigurable settings:\n- columns\n- rows\n- gap\n- show_outer_gap'
out+=("^sep(DeskGrid)")
out+=("About DeskGrid,notify-send.sh -u critical -i mbcc 'DeskGrid - arrange your windows on the grid' '$help' -o 'Edit configuration file:geany ~/.config/deskgrid/deskgrid.cfg'")
out+=("Show image helper,drawgrid")
out+=("^sep(Configuration)")
out+=("Columns [ <b>$COLUMNS</b> ],^checkout(columns)")
out+=("Rows [ <b>$ROWS</b> ],^checkout(rows)")
out+=("Gap between windows [ <b>$GAP</b> ],^checkout(gap)")
out+=("Show outer gap [ <b>$show_outer_gap</b> ],^checkout(outer)")
out+=("Notifications [ <b>$notifications</b> ],^checkout(notify)")
out+=("^sep(DesktopGrid)")
out+=("$ABOUT,notify-send.sh -u critical -i mbcc '$title' '$help' -o '$EDITCONF:geany ~/.config/deskgrid/deskgrid.cfg'")
out+=("$SHOW_IMGHELPER,drawgrid")
out+=("^sep($CONFIGURATION)")
out+=("$LCOLUMNS [ <b>$COLUMNS</b> ],^checkout(columns)")
out+=("$LROWS [ <b>$ROWS</b> ],^checkout(rows)")
out+=("$LGAP [ <b>$GAP</b> ],^checkout(gap)")
out+=("$OUTER_GAP [ <b>$show_outer_gap</b> ],^checkout(outer)")
out+=("$NOTIFY [ <b>$notifications</b> ],^checkout(notify)")
out+=("^sep()")
out+=("Edit config file ,geany $CONFIG_FILE")
out+=("$EDITCONF ,geany $CONFIG_FILE")
out2+=("^tag(columns)")
for i in 8 12 16 24 32; do out2+=("$(printf "<tt>%3s</tt>,%s" "$i" "mb-setvar columns=${i} $CONFIG_FILE;$me")");done
@ -77,7 +98,7 @@ out2+=("$(printf "<tt>%3s</tt>,%s" "false" "mb-setvar notifications=false $CONFI
### RUN
if [[ "$1" == "-s" ]]; then
. /usr/bin/pipemenu-standalone.cfg
. $HOME/.config/mabox/mabox.conf
MENU_PADDING_TOP=0
MENU_HALIGN="center"

View File

@ -5,12 +5,45 @@
case $LANG in
pl*)
REMOVE="Usuń to menu z panelu"
DESKMNGR="Menadżer sesji desktopowych"
ABOUT="O DeskMngr"
SAVED_SESS="Zapisane sesje"
RESTORE_TO="Przywróć na pulpit..."
EDIT="<b>Edytuj</b> sesję:"
DELETE="<b>Usuń</b> sesję:"
OPEN_CNFDIR="Otwórz katalog z sesjami"
ADD="Dodaj nową..."
NEW="<b>Nowa</b> sesja z bieżącego pulpitu jako..."
title="DeskMngr - zapisuje i przywraca sesje"
help='\nZapisuje rozmiar i pozycję wszystkich okien z bieżącego pulpitu.\n\nSesję możesz otworzyć poźniej na dowolnym pulpicie.\n\n'
;;
es*)
REMOVE="Eliminar este menú del panel"
DESKMNGR="Desktop session Manager"
ABOUT="About DeskMngr"
SAVED_SESS="Saved sessions"
RESTORE_TO="Restore to desktop..."
EDIT="<b>Edit</b> session:"
DELETE="<b>Delete</b> session:"
OPEN_CNFDIR="Open config directory"
ADD="Add new..."
NEW="<b>New</b> session from current desktop as..."
title="DeskMngr - save and restore sessions"
help='\nSave all opened windows from active desktop as session.\n\nRestore saved session later on desktop of your choice.\n\n'
;;
*)
REMOVE="Remove this menu from panel"
DESKMNGR="Desktop session Manager"
ABOUT="About DeskMngr"
SAVED_SESS="Saved sessions"
RESTORE_TO="Restore to desktop..."
EDIT="<b>Edit</b> session:"
DELETE="<b>Delete</b> session:"
OPEN_CNFDIR="Open config directory"
ADD="Add new..."
NEW="<b>New</b> session from current desktop as..."
title="DeskMngr - save and restore sessions"
help='\nSave all opened windows from active desktop as session.\nRestore saved session later on desktop of your choice.\n\n'
;;
esac
@ -18,31 +51,31 @@ esac
SESSIONDIR="$HOME/.config/deskmngr/"
mkdir -p $SESSIONDIR
help='\nSave all opened windows from active desktop as session.\nRestore saved session later on desktop of your choice.\n\n (beta)'
out+=("^sep(Desktop session Manager)")
out+=("About DeskMngr,\"\"\"notify-send.sh -u critical -i mbcc 'DeskMngr - save and restore sessions' '$help'\"\"\"")
out+=("^sep(<i><small>Saved sessions </small></i>)")
out+=("^sep($DESKMNGR)")
out+=("$ABOUT,\"\"\"notify-send.sh -u critical -i mbcc '$title' '$help'\"\"\"")
out+=("^sep(<i><small>$SAVED_SESS</small></i>)")
i="0"
while IFS= read -r line
do
name=$(basename $line .desk)
out+=("  ${name//_/ },^checkout(sess${i})")
out2+=("^tag(sess${i})")
out2+=("^sep(Restore to desktop...)")
out2+=("^sep($RESTORE_TO)")
while IFS= read -r linia || [ -n "$linia" ];
do read -r ID dname< <(echo $linia)
dname=$(wmctrl -d | grep ^${ID} | cut -d' ' -f13-)
out2+=("\"\"\"  ${dname/&/&amp;}\"\"\",deskmngr -r $name.desk $ID")
done < <(wmctrl -d|awk '{print $1}')
out2+=("^sep()" "  <b>Edit</b> session: <b>${name//_/ }</b>,geany $SESSIONDIR$name.desk")
out2+=("^sep()" "  <b>Delete</b> session: <b>${name//_/ }</b>,rm -f $SESSIONDIR$name.desk")
out2+=("^sep()" "  $EDIT <b>${name//_/ }</b>,geany $SESSIONDIR$name.desk")
out2+=("^sep()" "  $DELETE <b>${name//_/ }</b>,rm -f $SESSIONDIR$name.desk")
((i=i+1))
done < <(deskmngr -l)
out+=("^sep()" " Open config directory,pcmanfm ~/.config/deskmngr/")
out+=("^sep(<i><small>Add new...</small></i>)")
out+=("  <b>New</b> session from current desktop as ...,deskmngr -s")
out+=("^sep()" " $OPEN_CNFDIR,pcmanfm ~/.config/deskmngr/")
out+=("^sep(<i><small>$ADD</small></i>)")
out+=("  $NEW,deskmngr -s")
### RUN
@ -50,7 +83,7 @@ if [ $1 == "-s" ]; then
. /usr/bin/pipemenu-standalone.cfg
. $HOME/.config/mabox/mabox.conf
MENU_PADDING_TOP=0
MENU_PADDING_TOP=${jgtools_padding:-0}
MENU_HALIGN="center"
MENU_VALIGN="center"
jgmenu_icon_size=0

View File

@ -4,13 +4,46 @@
case $LANG in
pl*)
REMOVE="Usuń to menu z panelu"
ACTIVE="bieżący"
GOTO="Idź do..."
WINKILL="Zabijacz Okien"
CLOSEALL_GR="Z wdziękiem zamknij wszystkie okna na..."
CLOSEALL="Zamknij wszystkie okna na..."
DESKTOP="Pulpicie"
ALL_DESK="Wszystkich pulpitach"
MANAGE="Pulpity"
ADD="<b>Dodaj nowy</b>"
REMOVE="<b>Usuń ostatni</b>"
DESKMNGR="Menadżer sesji pulpitowych"
;;
es*)
REMOVE="Eliminar este menú del panel"
ACTIVE="active"
GOTO="Go to..."
WINKILL="Windows Killer"
CLOSEALL_GR="Gracefully close all windows on..."
CLOSEALL="Close all windows on..."
DESKTOP="Desktop"
ALL_DESK="All Desktops"
MANAGE="Manage Desktops"
ADD="<b>Add new</b> desktop"
REMOVE="<b>Remove last</b> desktop"
DESKMNGR="Desktop session Manager"
;;
*)
REMOVE="Remove this menu from panel"
;;
ACTIVE="active"
GOTO="Go to..."
WINKILL="Windows Killer"
CLOSEALL_GR="Gracefully close all windows on..."
CLOSEALL="Close all windows on..."
DESKTOP="Desktop"
ALL_DESK="All Desktops"
MANAGE="Manage Desktops"
ADD="<b>Add new</b> desktop"
REMOVE="<b>Remove last</b> desktop"
DESKMNGR="Desktop session Manager"
;;
esac
currdesk=$(wmctrl -d | grep "*" | awk '{print $1}')
@ -25,10 +58,10 @@ read -r ID name< <(echo $linia)
#declare -g "arr$ID"=("$name, wmctrl -s $ID")
dname=$(wmctrl -d | grep ^${ID} | cut -d' ' -f13-)
if [[ "$ID" = "$currdesk" ]]; then
out+=("^sep(<i><small>${dname/&/&amp;} (active)</small></i>)")
out+=("^sep(<i><small>${dname/&/&amp;} ($ACTIVE)</small></i>)")
else
out+=("^sep(<i><small>${dname/&/&amp;}</small></i>)" "  <i>Go to... </i>,wmctrl -s $ID")
out+=("^sep(<i><small>${dname/&/&amp;}</small></i>)" "  <i>$GOTO</i>,wmctrl -s $ID")
fi
while IFS= read -r line
do
@ -43,22 +76,22 @@ done < <(wmctrl -d|awk '{print $1" "$10" "$11}')
# Gracefully close windows on any desktop or all windows
if [ $(wmctrl -l | awk $2 '!/-1/ {print $2}' | uniq |wc -l) -gt 0 ];then
out+=("^sep(Windows Killer)")
out+=("Gracefully close all windows on...,^checkout(killwin)")
out2+=("^tag(killwin)" "^sep(Close all windows on...)")
out+=("^sep($WINKILL)")
out+=("$CLOSEALL_GR,^checkout(killwin)")
out2+=("^tag(killwin)" "^sep($CLOSEALL)")
for i in $(wmctrl -l | awk $2 '!/-1/ {print $2}' |sort| uniq)
do
dname=$(wmctrl -d | grep ^${i} | cut -d' ' -f13-)
out2+=("Desktop ${dname/&/&amp;},killwindows $i")
out2+=("  $DESKTOP ${dname/&/&amp;},killwindows $i")
done
out2+=("^sep()" "All Desktops,killwindows all")
out2+=("^sep()" "$ALL_DESK,killwindows all")
fi
out+=("^sep(Manage Desktops)")
out+=("^sep($MANAGE)")
desktops=$(wmctrl -d |wc -l)
out+=("  <b>Add new</b> desktop,wmctrl -n $((desktops+1))")
out+=("  <b>Remove last</b> desktop,wmctrl -n $((desktops-1))")
out+=("  $ADD,wmctrl -n $((desktops+1))")
out+=("  $REMOVE,wmctrl -n $((desktops-1))")
out+=("^sep()")
out+=("Desktop session Manager,jgdeskmngr -s")
out+=("$DESKMNGR,jgdeskmngr -s")
### RUN
@ -66,7 +99,8 @@ if [[ $1 == "-s" ]]; then
. /usr/bin/pipemenu-standalone.cfg
. $HOME/.config/mabox/mabox.conf
MENU_PADDING_TOP=0
MENU_PADDING_TOP=${jgtools_padding:-0}
MENU_HALIGN="center"
MENU_VALIGN="center"
jgmenu_icon_size=0

View File

@ -400,7 +400,7 @@ if [[ $1 == "-s" ]]; then
. /usr/bin/pipemenu-standalone.cfg
MENU_PADDING_TOP=0
MENU_PADDING_TOP=${jgtools_padding}
MENU_HALIGN="left"
MENU_VALIGN="center"
jgmenu_icon_size=0

View File

@ -63,7 +63,7 @@ __standalone() {
__mklist
. /usr/bin/pipemenu-standalone.cfg
. $HOME/.config/mabox/mabox.conf
MENU_PADDING_TOP=0
MENU_PADDING_TOP=${jgtools_padding:-0}
MENU_HALIGN="left"
MENU_VALIGN="center"
MENU_MARGIN_Y=40

View File

@ -107,7 +107,7 @@ fi
if [ $1 == "-s" ]; then
. /usr/bin/pipemenu-standalone.cfg
. $HOME/.config/mabox/mabox.conf
MENU_PADDING_TOP=0
MENU_PADDING_TOP=${jgtools_padding:-0}
MENU_HALIGN="left"
MENU_VALIGN="center"
MENU_MARGIN_Y=40

View File

@ -114,7 +114,7 @@ if [[ "$1" == "-s" ]]; then
. /usr/bin/pipemenu-standalone.cfg
. $HOME/.config/mabox/mabox.conf
MENU_PADDING_TOP=0
MENU_PADDING_TOP=${jgtools_padding:-0}
MENU_HALIGN="left"
MENU_VALIGN="center"
jgmenu_icon_size=0

View File

@ -27,7 +27,7 @@ esac
if [ $1 == "-s" ]; then
. /usr/bin/pipemenu-standalone.cfg
. $HOME/.config/mabox/mabox.conf
MENU_PADDING_TOP=24
MENU_PADDING_TOP=$((jgtools_padding+24))
MENU_HALIGN="center"
MENU_VALIGN="top"
MENU_MARGIN_Y=40
@ -42,7 +42,7 @@ MENU_HEIGHT_MAX=600
mkconfigfile
cat <<EOF > ${MENU_ITEMS}
@search,,10,5,292,20,4,left,top,auto,#262626,"""<big></big> <i>$TYPE_TO_SEARCH</i>"""
@search,,25,15,292,20,4,left,top,auto,#262626,"""<big></big> <i>$TYPE_TO_SEARCH</i>"""
. $CSVFILE
EOF