master
Daniel Napora 2021-06-03 14:06:57 +02:00
parent 6b989d1ac6
commit 1fe1f8f05d
5 changed files with 31 additions and 6 deletions

View File

@ -15,6 +15,7 @@ case $LANG in
OUTER_GAP="Zewnętrzny odstęp"
NOTIFY="Powiadomienia"
EDITCONF="Edytuj plik konfiguracyjny"
LEFTPANEL="Lewy panel"
;;
es*)
REMOVE="Eliminar este menú del panel"
@ -29,6 +30,7 @@ case $LANG in
OUTER_GAP="Show outer gap"
NOTIFY="Notifications"
EDITCONF="Edit config file"
LEFTPANEL="Left panel"
;;
*)
REMOVE="Remove this menu from panel"
@ -43,6 +45,7 @@ case $LANG in
OUTER_GAP="Show outer gap"
NOTIFY="Notifications"
EDITCONF="Edit config file"
LEFTPANEL="Left panel"
;;
esac
@ -105,6 +108,10 @@ out2+=("$(printf "<tt>%3s</tt>,%s" "false" "mb-setvar notifications=false $CONFI
if [[ "$1" == "-s" ]]; then
. /usr/bin/pipemenu-standalone.cfg
. $HOME/.config/mabox/mabox.conf
out+=("^sep()")
out+=(" ⮜ $LEFTPANEL,mb-jgtools places")
if [[ $panels_heightpos == "top" ]]; then
MENU_VALIGN="top"
MENU_MARGIN_Y=${panels_topmargin:-0}

View File

@ -16,6 +16,7 @@ case $LANG in
NEW="<b>Nowa</b> sesja z bieżącego pulpitu jako..."
title="DeskMngr - zapisuje i przywraca sesje"
help='\nZapisuje rozmiar i pozycję wszystkich okien z bieżącego pulpitu.\n\nSesję możesz otworzyć poźniej na dowolnym pulpicie.\n\n'
LEFTPANEL="Lewy panel"
;;
es*)
REMOVE="Eliminar este menú del panel"
@ -30,6 +31,7 @@ case $LANG in
NEW="<b>New</b> session from current desktop as..."
title="DeskMngr - save and restore sessions"
help='\nSave all opened windows from active desktop as session.\n\nRestore saved session later on desktop of your choice.\n\n'
LEFTPANEL="Left panel"
;;
*)
REMOVE="Remove this menu from panel"
@ -44,14 +46,17 @@ case $LANG in
NEW="<b>New</b> session from current desktop as..."
title="DeskMngr - save and restore sessions"
help='\nSave all opened windows from active desktop as session.\nRestore saved session later on desktop of your choice.\n\n'
LEFTPANEL="Left panel"
;;
esac
me="jgdeskmngr -s"
SESSIONDIR="$HOME/.config/deskmngr/"
mkdir -p $SESSIONDIR
out+=("^sep($DESKMNGR)")
out+=("$ABOUT,\"\"\"notify-send.sh -u critical -i mbcc '$title' '$help'\"\"\"")
out+=("$ABOUT,\"\"\"notify-send.sh -u critical -i mbcc '$title' '$help';$me\"\"\"")
out+=("^sep(<i><small>$SAVED_SESS</small></i>)")
i="0"
while IFS= read -r line
@ -66,7 +71,7 @@ out2+=("^sep($RESTORE_TO)")
out2+=("\"\"\"  ${dname/&/&amp;}\"\"\",deskmngr -r $name.desk $ID")
done < <(wmctrl -d|awk '{print $1}')
out2+=("^sep()" "  $EDIT <b>${name//_/ }</b>,geany $SESSIONDIR$name.desk")
out2+=("^sep()" "  $DELETE <b>${name//_/ }</b>,rm -f $SESSIONDIR$name.desk")
out2+=("^sep()" "  $DELETE <b>${name//_/ }</b>,rm -f $SESSIONDIR$name.desk;$me")
((i=i+1))
done < <(deskmngr -l)
@ -79,6 +84,10 @@ out+=("  $NEW,deskmngr -s")
if [ $1 == "-s" ]; then
. /usr/bin/pipemenu-standalone.cfg
. $HOME/.config/mabox/mabox.conf
out+=("^sep()")
out+=(" ⮜ $LEFTPANEL,mb-jgtools places")
if [[ $panels_heightpos == "top" ]]; then
MENU_VALIGN="top"
MENU_MARGIN_Y=${panels_topmargin:-0}

View File

@ -398,6 +398,9 @@ fi
if [[ $1 == "-s" ]]; then
. /usr/bin/pipemenu-standalone.cfg
out+=("^sep()")
out+=(" ⮜ $LEFTPANEL,mb-jgtools places")
if [[ $panels_heightpos == "top" ]]; then
MENU_VALIGN="top"

View File

@ -38,7 +38,7 @@ case $LANG in
SEC="sekund"
EDITCONF="Edytuj plik konfiguracyjny"
OPENDIR="Otwórz katalog z tapetami"
LOCKER="Blokada ekranu <small>(W+l)</small>"
LOCKER="Blokada ekranu <small>(super+l)</small>"
TYPETO="wpisz hasło aby odblokować"
CACHE="Użyj aktualnej tapety"
EFFECT="Efekt (ustaw i wypróbuj)"
@ -47,6 +47,7 @@ case $LANG in
DIMBLUR="przyciemnienie i rozmycie"
PIXEL="pikseloza"
DESK="Rozmyty pulpit"
LEFTPANEL="Lewy panel"
;;
*)
TITLE="Wallpaper Changer &amp; ScreenLocker"
@ -61,7 +62,7 @@ case $LANG in
SEC="seconds"
EDITCONF="Edit config file"
OPENDIR="Open wallpaper directory"
LOCKER="ScreenLocker <small>(W+l)</small>"
LOCKER="ScreenLocker <small>(super+l)</small>"
TYPETO="type password to unlock"
CACHE="Cache current wallpaper for ScreenLock"
EFFECT="Effect (set and run)"
@ -70,6 +71,7 @@ case $LANG in
DIMBLUR="dim and blur"
PIXEL="pixel"
DESK="Blurred desktop"
LEFTPANEL="Left panel"
;;
esac
@ -120,6 +122,9 @@ if [[ "$1" == "-s" ]]; then
. /usr/bin/pipemenu-standalone.cfg
. $HOME/.config/mabox/mabox.conf
out+=("^sep()")
out+=(" ⮜ $LEFTPANEL,mb-jgtools places")
if [[ $panels_heightpos == "top" ]]; then
MENU_VALIGN="top"
MENU_MARGIN_Y=${panels_topmargin:-0}

View File

@ -20,7 +20,8 @@ case $LANG in
;;
esac
[[ -f "$HOME/.config/mabox/mbhelper.csv" ]] && CSVFILE="$HOME/.config/mabox/mbhelper.csv" || CSVFILE="/usr/share/mabox/lang/${LNGDIR}/.config/mabox/mbhelper.csv"
##[[ -f "$HOME/.config/mabox/mbhelper.csv" ]] && CSVFILE="$HOME/.config/mabox/mbhelper.csv" || CSVFILE="/usr/share/mabox/lang/${LNGDIR}/.config/mabox/mbhelper.csv"
CSVFILE="/usr/share/mabox/lang/${LNGDIR}/.config/mabox/mbhelper.csv"
### RUN
@ -33,7 +34,7 @@ MENU_VALIGN="top"
MENU_MARGIN_Y=40
jgmenu_icon_size=0
JGWIDTH=500
MENU_HEIGHT_MAX=600
#MENU_HEIGHT_MAX=600
[ $(pidof picom) ] && MENU_RADIUS=$jgtools_radius