jgdeskgrid,jgdesktops

master
Daniel Napora 2022-02-15 22:11:33 +01:00
parent 756ec3e7ed
commit 07cbb46c80
2 changed files with 28 additions and 5 deletions

View File

@ -5,7 +5,7 @@ case $LANG in
pl*)
REMOVE="Usuń to menu z panelu"
title="DesktopGrid - ustaw swoje okna na siatce"
help='\n\nUżyj <b>Ctrl+Shift+Keypad_Keys</b> aby umieszczać okna na siatce\n<b>Ctrl+Shift+LeftMouseClick</b> w odpowiednim miejscu okna - aby przemieścić je w wybranym kierunku.\nZobacz: <a href="https://youtu.be/UzgUYYXnRww">filmik na YT</a>\n\nJeśli potrzebujesz większej kontroli nad pozycją i rozmiarem okien na siatce - użyj <b>super + LeftMouseClick</b> na wybranym oknie a następnie zaznacz prostokąt na ekranie - aby umieścić okno w danej pozycji.\nZobacz: <a href="https://youtu.be/Ba_lV-M0I2o">filmik na YT</a>\n\nKonfigurowalne usatwienia:\n- ilość kolumn\n- ilość wierszy\n- odstęp\n- odstęp zewnętrzny'
help='\n\nUżyj <b>Ctrl+Shift+Keypad_Keys</b> aby umieszczać okna na siatce\n<b>Ctrl+Shift+LeftMouseClick</b> w odpowiednim miejscu okna - aby przemieścić je w wybranym kierunku.\nZobacz: <a href="https://youtu.be/UzgUYYXnRww">filmik na YT</a>\n\nJeśli potrzebujesz większej kontroli nad pozycją i rozmiarem okien na siatce - użyj <b>super + LeftMouseClick</b> na wybranym oknie a następnie zaznacz prostokąt na ekranie - aby umieścić okno w danej pozycji.\nZobacz: <a href="https://youtu.be/Ba_lV-M0I2o">filmik na YT</a>\n\nKonfigurowalne usatwienia:\n- odstęp\n- odstęp zewnętrzny'
ABOUT="O DesktopGrid"
SHOW_IMGHELPER="Pokaż siatkę na pulpicie"
CONFIGURATION="Konfiguracja"
@ -20,7 +20,7 @@ case $LANG in
es*)
REMOVE="Eliminar este menú del panel"
title="DesktopGrid - arrange your windows on the grid"
help='\n\nUse <b>Ctrl+Shift+Keypad_Keys</b> to move windows on the grid\n<b>Ctrl+Shift+LeftMouseClick</b> on appropriate area of the window to snap it in a given direction.\nSee: <a href="https://youtu.be/UzgUYYXnRww">video on YT</a>\n\n If you need even more control of windows size and position on the grid - use <b>super + LeftMouseClick</b> on window and then draw rectangle on the screen to select new window size and position.\nSee: <a href="https://youtu.be/Ba_lV-M0I2o">deskgrid preview on YT</a>\n\nConfigurable settings:\n- columns\n- rows\n- gap\n- show_outer_gap'
help='\n\nUse <b>Ctrl+Shift+Keypad_Keys</b> to move windows on the grid\n<b>Ctrl+Shift+LeftMouseClick</b> on appropriate area of the window to snap it in a given direction.\nSee: <a href="https://youtu.be/UzgUYYXnRww">video on YT</a>\n\n If you need even more control of windows size and position on the grid - use <b>super + LeftMouseClick</b> on window and then draw rectangle on the screen to select new window size and position.\nSee: <a href="https://youtu.be/Ba_lV-M0I2o">deskgrid preview on YT</a>\n\nConfigurable settings:\n- gap\n- show_outer_gap'
ABOUT="About DesktopGrid"
SHOW_IMGHELPER="Show image helper"
CONFIGURATION="Configuration"
@ -35,7 +35,7 @@ case $LANG in
*)
REMOVE="Remove this menu from panel"
title="DesktopGrid - arrange your windows on the grid"
help='\n\nUse <b>Ctrl+Shift+Keypad_Keys</b> to move windows on the grid\n<b>Ctrl+Shift+LeftMouseClick</b> on appropriate area of the window to snap it in a given direction.\nSee: <a href="https://youtu.be/UzgUYYXnRww">video on YT</a>\n\n If you need even more control of windows size and position on the grid - use <b>super + LeftMouseClick</b> on window and then draw rectangle on the screen to select new window size and position.\nSee: <a href="https://youtu.be/Ba_lV-M0I2o">deskgrid preview on YT</a>\n\nConfigurable settings:\n- columns\n- rows\n- gap\n- show_outer_gap'
help='\n\nUse <b>Ctrl+Shift+Keypad_Keys</b> to move windows on the grid\n<b>Ctrl+Shift+LeftMouseClick</b> on appropriate area of the window to snap it in a given direction.\nSee: <a href="https://youtu.be/UzgUYYXnRww">video on YT</a>\n\n If you need even more control of windows size and position on the grid - use <b>super + LeftMouseClick</b> on window and then draw rectangle on the screen to select new window size and position.\nSee: <a href="https://youtu.be/Ba_lV-M0I2o">deskgrid preview on YT</a>\n\nConfigurable settings:\n- gap\n- show_outer_gap'
ABOUT="About DesktopGrid"
SHOW_IMGHELPER="Show image helper"
CONFIGURATION="Configuration"

View File

@ -15,6 +15,9 @@ case $LANG in
ADD="<b>Dodaj nowy</b>"
REMOVE_LAST="<b>Usuń ostatni</b>"
DESKMNGR="Menadżer sesji pulpitowych"
WALLCHANGER="Tapeta"
DESKGRID="Desktop Grid"
SCREEN_RES="Ustawienia ekranu"
;;
es*)
REMOVE="Eliminar este menú del panel"
@ -29,6 +32,9 @@ case $LANG in
ADD="<b>Add new</b> desktop"
REMOVE_LAST="<b>Remove last</b> desktop"
DESKMNGR="Desktop session Manager"
WALLCHANGER="Wallpaper"
DESKGRID="Desktop Grid"
SCREEN_RES="Screen resolution"
;;
*)
REMOVE="Remove this menu from panel"
@ -43,9 +49,27 @@ case $LANG in
ADD="<b>Add new</b> desktop"
REMOVE_LAST="<b>Remove last</b> desktop"
DESKMNGR="Desktop session Manager"
WALLCHANGER="Wallpaper"
DESKGRID="Desktop Grid"
SCREEN_RES="Screen settings"
;;
esac
CSVFILE="$HOME/.config/mabox/jgdesktops-bottom.csv"
# If config file not exist create one with defaults
if [ ! -f $CSVFILE ]; then
cat <<EOF > ${CSVFILE}
^sep()
$WALLCHANGER,^pipe(jgwallpaperchanger)
$DESKGRID,^pipe(jgdeskgrid)
$DESKMNGR,^pipe(jgdeskmngr)
^sep($SCREEN_RES)
ARandR,arandr
LXRandr,lxrandr
EOF
fi
currdesk=$(wmctrl -d | grep "*" | awk '{print $1}')
#out+=("^sep(Okna i pulpity)")
@ -90,8 +114,7 @@ out+=("^sep($MANAGE)")
desktops=$(wmctrl -d |wc -l)
out+=("  $ADD,wmctrl -n $((desktops+1))")
out+=("  $REMOVE_LAST,wmctrl -n $((desktops-1))")
out+=("^sep()")
out+=("$DESKMNGR,^pipe(jgdeskmngr)")
out+=(". ~/.config/mabox/jgdesktops-bottom.csv")
### RUN