Compare commits

...

11 Commits

Author SHA1 Message Date
Daniel Napora 89f905268f add monocolor 2024-02-22 14:24:51 +01:00
Daniel Napora ca2dd9bc5d fix cava 2000 px height :) 2024-02-01 18:55:17 +01:00
Daniel Napora b1168d4552 small fix 2024-02-01 14:05:01 +01:00
Daniel Napora 3b545c0f7e cosmetic changes 2024-02-01 14:01:44 +01:00
Daniel Napora da6b90b78d css, terminal, wp 2024-01-28 11:31:19 +01:00
Daniel Napora fbdfcc7efa Main window improvements 2024-01-25 13:01:29 +01:00
Daniel Napora e52e4c06b5 Help window cleaning 2024-01-17 22:41:38 +01:00
Daniel Napora 59d2cc5b49 really fix glyphicons in main window 2024-01-15 00:02:48 +01:00
Daniel Napora d49ea58107 fix nerd symbols 2024-01-14 22:05:04 +01:00
Daniel Napora 0a09781aa3 upd 2023-09-28 11:41:04 +02:00
Daniel Napora 3d2c5eefb1 cleaning rootmenu and help 2023-09-28 10:30:45 +02:00
14 changed files with 1833 additions and 1432 deletions

View File

@ -67,11 +67,27 @@ sd ".*bar_spacing .*" "bar_spacing = ${1}" ${CFGFILE}
reload_config
}
info () {
case "$LANG" in
pl*)
INFO_HEAD="Porady dla Cava"
INFO_TXT="\nCava jest uruchomiona w przezroczystym oknie...\n\
Możesz je więc <b>przesuwać</b> lub <b>zmieniać rozmiar</b> tak jak każde inne okno\n\
<i>Przesuwanie</i>: przytrzymaj <b>Alt</b> i przeciągnij\n\
<i>Zmiana rozmiaru</i>: przytrzymaj <b>Alt</b> i przeciągnij prawym przyciskiem myszy\n\n \
Użyj strzałek <b> </b>, aby zmienić szerokość słupków"
;;
*)
INFO_HEAD="Cava tips & tricks"
INFO_TXT="\nCava runs inside transparent window...\n\
So you can <b>move</b> or <b>resize</b> it like any other window\n\
<i>Move</i>: hold <b>Alt</b> and drag\n\
<i>Resize</i>: hold <b>Alt</b> and drag with right mouse button\n\n \
Use arrows <b> </b> to change bar width"
;;
esac
notify-send.sh -i amarok_playcount -u critical "$INFO_HEAD" "$INFO_TXT"
}
case "$1" in
mode) mode "$2";;
@ -85,6 +101,6 @@ case "$1" in
reload_colors)reload_colors;;
bar_width)bar_width "$2";;
bar_spacing)bar_spacing "$2";;
info) info;;
*):;;
esac

View File

@ -7,6 +7,8 @@
CNF_DIR="$HOME/.config/colorizer/conky"
CNF_FILE="$CNF_DIR/conky.cfg"
source <(grep = $CNF_FILE)
PKGS=$(checkupdates | wc -l)
mb-setvar updates=${PKGS}
case "$LANG" in
pl*)
@ -49,7 +51,7 @@ esac
if [ -f /tmp/"$CONKYPID" ]; then
PKGS=$(pamac checkupdates --no-aur -q| wc -l)
PKGS=$(checkupdates | wc -l)
if [ "$PKGS" != "0" ]; then
if [[ "$update_notifications" == "true" ]];then
notify-send.sh -u critical -i mbcc "$AVAIL_UPDATES" "$PKGS_TO_UPDATE $PKGS" -o "$YAY_UPD:terminator -T '$YAY_UPD' -e yay" \

View File

@ -23,28 +23,12 @@ CUSTOM_COMMANDS_FILE="$CNF_DIR/custom.csv"
if [ ! -f $CNF_FILE ]; then
cat <<EOF > ${CNF_FILE}
# Autogenerate color themes on wallpaper change? yes or no
wall2themes=no
# OB window decoration preferred color style: dark, light or none
wall2themes_ob=light
# conky preffered bg color dark, light or none (none = not generate/change colorscheme)
wall2themes_conky=dark
# Menu prefferred bg color dark, light or none (not generate/change colorscheme)
wall2themes_menu=light
# Accent color dark, light or none
wall2themes_accent=dark
# PyRadio preferred bg color dark, light or none (not generate/change colorscheme)
wall2themes_pyradio=dark
# User wallpaper dir
user_wallpapers_dir=~/wallpapers
# Show related tools (show or hide)
related_tools=hide
# Colorizer size: full or compact
colorizer_size=full
# Action for rootmenucolors: accent or select
rootcolors=select
# Different colors for each/some Conkys: yes or no
conky_diff_colors=no
# Gradients: change openbox theme? (active window titlebar)
gradient_obtheme=yes
# Gradients: change menu/panels background?
@ -68,31 +52,6 @@ case "$LANG" in
COLORIZER_CONKY="<b>Conky</b> Manager i Colorizer"
CAVA="Cava - wizualizacja dźwięku"
TERMINALTHEME="Motyw terminala"
WALLCOLORS="Kolory z tapety"
ACCENTINFO="<i>ustaw kolor akcentu...</i>"
SELECT_ACTION="<i>wybierz działanie...</i>"
COLOR="Kolor"
SETACCENT="Ustaw kolor akcentu"
ACTIVE_WIN="<i>aktywne okno...</i>"
OB_ACTIVE_BG="Tło paska tytułowego"
OB_ACTIVE_BGTO="Tło paska tytułowego 2 <i>(dla gradientu)</i>"
OB_ACTIVE_TEXT="Tytuł aktywnego okna"
OB_ACTIVE_BORDER="Obramowanie"
INACTIVE_WIN="<i>nieaktywne okno...</i>"
OB_INACTIVE_BG="Tło paska tytułowego"
OB_INACTIVE_BGTO="Tło paska tytułowego 2 <i>(dla gradientu)</i>"
OB_INACTIVE_TEXT="Tytuł nieaktywnego okna"
OB_INACTIVE_BORDER="Obramowanie"
CONKY_BGCOLOR_ALL="Kolor tła (wszystkie)"
RUNNING_CONKYS="<i>działające Conky...</i>"
BGCOLOR_OF="Kolor tła dla"
MENU_BGCOLOR="Kolor tła menu"
MENU_SEP_BG="Kolor tła separatora/nagłówka"
MENU_ACTIVE_BG="Kolor aktywnej pozycji (akcent)"
MENU_ITEM_FG="Kolor elementu menu"
MENU_BORDER="Kolor obramowania menu"
ACCENT_COLORS="Popularne kolory akcentu"
EDIT_PALETTE="Edytuj paletę kolorów"
RANDWALL="Ustaw losową tapetę"
SYSWALLPAPER="Tapety <b>systemowe</b>"
@ -105,13 +64,7 @@ case "$LANG" in
SETTINGS_AND_HELP="Pomoc i Ustawienia"
SETTINGS="Ustawienia"
COLORIZER_SETTINGS="Ustawienia Colorizera"
AUTOGEN_THEMES="Autogenerowanie motywów?"
GENERATETHEMES="Generować motywy po zmianie tapety?"
GENOB="Pokolorować Dekoracje Okien?"
GENMENU="Pokolorować menu i panele?"
GENCONKY="Pokolorować Conky?"
GENPYRADIO="Pokolorować PyRadio?"
GRADIENTS_ACT="Działanie gradientów w menu gł."
GRADIENTS_ACT="Działanie gradientów w menu gł."
EDITCONF="Edytuj plik konfiguracyjny"
RESET="Resetuj ustawienia Colorizera"
YES="Tak"
@ -139,10 +92,6 @@ case "$LANG" in
CHANGE="Zmień"
USERDIR_NOT_EXIST="kalalog nie istnieje"
CREATE_USERDIR="Utwórz katalog"
ROOTMENU_COLORS_ACTION="Akcja dla kolorów w menu głównym"
ACCENT="<b>accent</b> - zmień kolor akcentu"
SELECT="<b>select</b> - wybierz akcję..."
DIFF_CONKY_COLORS="Różne kolory dla Conky"
HELP="Okno główne i Pomoc"
RESET_COLORS="Resetuj kolory"
RESET_CHOOSE="Resetuj..."
@ -166,31 +115,6 @@ case "$LANG" in
COLORIZER_CONKY="<b>Conky</b> Manager &amp; Colorizer"
CAVA="Cava - Audio Visualizer"
TERMINALTHEME="Terminal color scheme"
WALLCOLORS="Wallpaper Colors"
ACCENTINFO="<i>click to set accent color</i>"
SELECT_ACTION="<i>select action...</i>"
COLOR="Color"
SETACCENT="Set accent color"
ACTIVE_WIN="<i>active window...</i>"
OB_ACTIVE_BG="Background"
OB_ACTIVE_BGTO="Background 2 <i>(for gradients)</i>"
OB_ACTIVE_TEXT="Title text color"
OB_ACTIVE_BORDER="Border"
INACTIVE_WIN="<i>inactive window...</i>"
OB_INACTIVE_BG="Background"
OB_INACTIVE_BGTO="Background 2 <i>(for gradients)</i>"
OB_INACTIVE_TEXT="Title text color"
OB_INACTIVE_BORDER="Border"
CONKY_BGCOLOR_ALL="Background color (all)"
RUNNING_CONKYS="<i>running Conkys...</i>"
BGCOLOR_OF="Background color for"
MENU_BGCOLOR="Menu Background"
MENU_SEP_BG="Separator/Title Background"
MENU_ACTIVE_BG="Active item Background (accent)"
MENU_ITEM_FG="Item Foreground"
MENU_BORDER="Menu Border Color"
ACCENT_COLORS="Popular accent colors"
EDIT_PALETTE="Edit color palette"
RANDWALL="Set random wallpaper"
SYSWALLPAPER="<b>System</b> Wallpapers"
USERWALLPAPER="<b>User</b> Wallpapers"
@ -202,12 +126,6 @@ case "$LANG" in
SETTINGS_AND_HELP="Settings and Help"
SETTINGS="Settings"
COLORIZER_SETTINGS="Colorizer Settings"
AUTOGEN_THEMES="Autogenerate themes?"
GENERATETHEMES="Generate themes on wallpaper change?"
GENOB="Colorize Window Decorations?"
GENMENU="Colorize Menus and Panels?"
GENCONKY="Colorize Conky?"
GENPYRADIO="Colorize PyRadio?"
GRADIENTS_ACT="Gradients in Rootmenu actions"
EDITCONF="Edit config file"
RESET="Reset to defaults"
@ -226,7 +144,7 @@ case "$LANG" in
SHOW="show"
HIDE="hide"
EDIT_RELATED="Edit related tools"
RESET_RELATED="Restet related tools"
RESET_RELATED="Reset related tools"
LXAPPEARANCE="GTK theme and icons"
THEMEMANAGER="Theme manager"
WALLPAPERS="Wallpapers directories"
@ -236,9 +154,6 @@ case "$LANG" in
CHANGE="Change"
USERDIR_NOT_EXIST="directory does not exist"
CREATE_USERDIR="Create directory"
ROOTMENU_COLORS_ACTION="Rootmenu Colors Action"
ACCENT="<b>accent</b> - change accent color"
SELECT="<b>select</b> - select action from submenu"
DIFF_CONKY_COLORS="Different colors for each Conky"
HELP="Main Window and Help"
RESET_COLORS="Reset Colors"
@ -316,205 +231,6 @@ out+=("$CAVA,colorizer-cava -s")
#fi
out+=("^sep($WALLCOLORS)")
out+=("北 $REGENERATE,^checkout(regen)")
out2+=("^tag(regen)")
out2+=("^sep($REGENERATEALL)")
out2+=(" $ASCONFIGURED,w2theme colorize;colorizer -s")
out2+=(" $REVERSE,w2theme reverse;colorizer -s")
#out2+=("^sep($CURRENTCONF)")
#out2+=("$MENUPANELS [ <b>${wall2themes_menu}</b> ],^checkout(mp)")
#out2+=("Conky [ <b>${wall2themes_conky}</b> ],^checkout(conky)")
#out2+=("PyRadio [ <b>${wall2themes_pyradio}</b> ],^checkout(pyradio)")
[[ $rootcolors = select ]]&& out+=("^sep($SELECT_ACTION)")||out+=("^sep($ACCENTINFO)")
n=0
for i in "${w[@]}"
do
if [ $rootcolors = select ];then
((n+=1))
out+=("<tt><small>$i</small> <span bgcolor='$i'> </span></tt>,^checkout(${i:1}${n}")
out2+=("^tag(${i:1}${n})")
out2+=("^sep(<tt>$COLOR <span bgcolor='$i'> </span> <small>$i</small> <span bgcolor='$i'> </span></tt>)")
out2+=("$SETACCENT,w2theme accent '${i}';colorizer -s")
out2+=("^sep(<big>OpenBox</big>)")
out2+=("^sep(<small>$ACTIVE_WIN</small>)")
out2+=("$OB_ACTIVE_BG,obtctl clractivebg '${i}';colorizer -s")
out2+=("$OB_ACTIVE_BGTO,obtctl clractivebgto '${i}';colorizer -s")
out2+=("$OB_ACTIVE_TEXT,obtctl activetextcolor '${i}';colorizer -s")
out2+=("$OB_ACTIVE_BORDER,obtctl activeborderColor '${i}';colorizer -s")
out2+=("^sep(<small>$INACTIVE_WIN</small>)")
out2+=("$OB_INACTIVE_BG,obtctl clrnormalbg '${i}';colorizer -s")
out2+=("$OB_INACTIVE_BGTO,obtctl clrnormalbgto '${i}';colorizer -s")
out2+=("$OB_INACTIVE_TEXT,obtctl inactivetextcolor '${i}';colorizer -s")
out2+=("$OB_INACTIVE_BORDER,obtctl inactiveborderColor '${i}';colorizer -s")
out2+=("^sep(<big>$MENUPANELS</big>)")
out2+=("$MENU_BGCOLOR,jgctl color_menu_bg '${i}';colorizer -s")
out2+=("$MENU_SEP_BG,jgctl color_title_bg '${i}';colorizer -s")
out2+=("$MENU_ITEM_FG,jgctl color_norm_fg '${i}';colorizer -s")
out2+=("$MENU_ACTIVE_BG,jgctl color_sel_bg '${i}';colorizer -s")
out2+=("$MENU_BORDER,jgctl color_menu_border '${i}';colorizer -s")
out2+=("^sep(<big>Conky</big>)")
out2+=("$CONKY_BGCOLOR_ALL,conkyctl win_bgcolor_all '${i}';colorizer -s")
# array with running conkies - only filenames with full path
readarray -t running < <(pgrep -af "conky.*mbcolor" | cut -d' ' -f4)
if [[ ${#running[@]} > 0 ]];then
out2+=("^sep(<small>$RUNNING_CONKYS</small>)")
for c in ${running[@]};do
filename=${c##*/}
name=${filename%%_mb*}
title=${name//_/ }
out2+=("$BGCOLOR_OF ${title^},conkyctl win_bgcolor '${i}' '${c}';colorizer -s")
done
fi
else
out+=("<tt><small>$i</small> <span bgcolor='$i'> </span></tt>,w2theme accent '${i}';colorizer -s")
fi
done
out+=("^sep()")
out+=("$ACCENT_COLORS,^checkout(acccolors)")
out2+=("^tag(acccolors)")
out2+=("^sep(Ubuntu)")
for i in ${ubuntu[@]};do
if [ $rootcolors = select ];then
((n+=1))
out2+=("<tt><small>$i</small> <span bgcolor='$i'> </span></tt>,^checkout(${i:1}${n}")
out3+=("^tag(${i:1}${n})")
out3+=("^sep(<tt>$COLOR <span bgcolor='$i'> </span> <small>$i</small> <span bgcolor='$i'> </span></tt>)")
out3+=("$SETACCENT,w2theme accent '${i}';colorizer -s")
out3+=("^sep(<big>OpenBox</big>)")
out3+=("^sep(<small>$ACTIVE_WIN</small>)")
out3+=("$OB_ACTIVE_BG,obtctl clractivebg '${i}';colorizer -s")
out3+=("$OB_ACTIVE_BGTO,obtctl clractivebgto '${i}';colorizer -s")
out3+=("$OB_ACTIVE_TEXT,obtctl activetextcolor '${i}';colorizer -s")
out3+=("$OB_ACTIVE_BORDER,obtctl activeborderColor '${i}';colorizer -s")
out3+=("^sep(<small>$INACTIVE_WIN</small>)")
out3+=("$OB_INACTIVE_BG,obtctl clrnormalbg '${i}';colorizer -s")
out3+=("$OB_INACTIVE_BGTO,obtctl clrnormalbgto '${i}';colorizer -s")
out3+=("$OB_INACTIVE_TEXT,obtctl inactivetextcolor '${i}';colorizer -s")
out3+=("$OB_INACTIVE_BORDER,obtctl inactiveborderColor '${i}';colorizer -s")
out3+=("^sep(<big>$MENUPANELS</big>)")
out3+=("$MENU_BGCOLOR,jgctl color_menu_bg '${i}';colorizer -s")
out3+=("$MENU_SEP_BG,jgctl color_title_bg '${i}';colorizer -s")
out3+=("$MENU_ITEM_FG,jgctl color_norm_fg '${i}';colorizer -s")
out3+=("$MENU_ACTIVE_BG,jgctl color_sel_bg '${i}';colorizer -s")
out3+=("$MENU_BORDER,jgctl color_menu_border '${i}';colorizer -s")
out3+=("^sep(<big>Conky</big>)")
out3+=("$CONKY_BGCOLOR_ALL,conkyctl win_bgcolor_all '${i}';colorizer -s")
# array with running conkies - only filenames with full path
readarray -t running < <(pgrep -af "conky.*mbcolor" | cut -d' ' -f4)
if [[ ${#running[@]} > 0 ]];then
out3+=("^sep(<small>$RUNNING_CONKYS</small>)")
for c in ${running[@]};do
filename=${c##*/}
name=${filename%%_mb*}
title=${name//_/ }
out3+=("$BGCOLOR_OF ${title^},conkyctl win_bgcolor '${i}' '${c}';colorizer -s")
done
fi
else
out2+=("<tt><small>$i</small> <span bgcolor='$i'> </span></tt>,w2theme accent '${i}';colorizer -s")
fi
done
out2+=("^sep(Mint)")
for i in ${mint[@]};do
if [ $rootcolors = select ];then
((n+=1))
out2+=("<tt><small>$i</small> <span bgcolor='$i'> </span></tt>,^checkout(${i:1}${n}")
out3+=("^tag(${i:1}${n})")
out3+=("^sep(<tt>$COLOR <span bgcolor='$i'> </span> <small>$i</small> <span bgcolor='$i'> </span></tt>)")
out3+=("$SETACCENT,w2theme accent '${i}';colorizer -s")
out3+=("^sep(<big>OpenBox</big>)")
out3+=("^sep(<small>$ACTIVE_WIN</small>)")
out3+=("$OB_ACTIVE_BG,obtctl clractivebg '${i}';colorizer -s")
out3+=("$OB_ACTIVE_BGTO,obtctl clractivebgto '${i}';colorizer -s")
out3+=("$OB_ACTIVE_TEXT,obtctl activetextcolor '${i}';colorizer -s")
out3+=("$OB_ACTIVE_BORDER,obtctl activeborderColor '${i}';colorizer -s")
out3+=("^sep(<small>$INACTIVE_WIN</small>)")
out3+=("$OB_INACTIVE_BG,obtctl clrnormalbg '${i}';colorizer -s")
out3+=("$OB_INACTIVE_BGTO,obtctl clrnormalbgto '${i}';colorizer -s")
out3+=("$OB_INACTIVE_TEXT,obtctl inactivetextcolor '${i}';colorizer -s")
out3+=("$OB_INACTIVE_BORDER,obtctl inactiveborderColor '${i}';colorizer -s")
out3+=("^sep(<big>$MENUPANELS</big>)")
out3+=("$MENU_BGCOLOR,jgctl color_menu_bg '${i}';colorizer -s")
out3+=("$MENU_SEP_BG,jgctl color_title_bg '${i}';colorizer -s")
out3+=("$MENU_ITEM_FG,jgctl color_norm_fg '${i}';colorizer -s")
out3+=("$MENU_ACTIVE_BG,jgctl color_sel_bg '${i}';colorizer -s")
out3+=("$MENU_BORDER,jgctl color_menu_border '${i}';colorizer -s")
out3+=("^sep(<big>Conky</big>)")
out3+=("$CONKY_BGCOLOR_ALL,conkyctl win_bgcolor_all '${i}';colorizer -s")
# array with running conkies - only filenames with full path
readarray -t running < <(pgrep -af "conky.*mbcolor" | cut -d' ' -f4)
if [[ ${#running[@]} > 0 ]];then
out3+=("^sep(<small>$RUNNING_CONKYS</small>)")
for c in ${running[@]};do
filename=${c##*/}
name=${filename%%_mb*}
title=${name//_/ }
out3+=("$BGCOLOR_OF ${title^},conkyctl win_bgcolor '${i}' '${c}';colorizer -s")
done
fi
else
out2+=("<tt><small>$i</small> <span bgcolor='$i'> </span></tt>,w2theme accent '${i}';colorizer -s")
fi
done
out2+=("^sep(Plasma)")
for i in ${plasma[@]};do
if [ $rootcolors = select ];then
((n+=1))
out2+=("<tt><small>$i</small> <span bgcolor='$i'> </span></tt>,^checkout(${i:1}${n}")
out3+=("^tag(${i:1}${n})")
out3+=("^sep(<tt>$COLOR <span bgcolor='$i'> </span> <small>$i</small> <span bgcolor='$i'> </span></tt>)")
out3+=("$SETACCENT,w2theme accent '${i}';colorizer -s")
out3+=("^sep(<big>OpenBox</big>)")
out3+=("^sep(<small>$ACTIVE_WIN</small>)")
out3+=("$OB_ACTIVE_BG,obtctl clractivebg '${i}';colorizer -s")
out3+=("$OB_ACTIVE_BGTO,obtctl clractivebgto '${i}';colorizer -s")
out3+=("$OB_ACTIVE_TEXT,obtctl activetextcolor '${i}';colorizer -s")
out3+=("$OB_ACTIVE_BORDER,obtctl activeborderColor '${i}';colorizer -s")
out3+=("^sep(<small>$INACTIVE_WIN</small>)")
out3+=("$OB_INACTIVE_BG,obtctl clrnormalbg '${i}';colorizer -s")
out3+=("$OB_INACTIVE_BGTO,obtctl clrnormalbgto '${i}';colorizer -s")
out3+=("$OB_INACTIVE_TEXT,obtctl inactivetextcolor '${i}';colorizer -s")
out3+=("$OB_INACTIVE_BORDER,obtctl inactiveborderColor '${i}';colorizer -s")
out3+=("^sep(<big>$MENUPANELS</big>)")
out3+=("$MENU_BGCOLOR,jgctl color_menu_bg '${i}';colorizer -s")
out3+=("$MENU_SEP_BG,jgctl color_title_bg '${i}';colorizer -s")
out3+=("$MENU_ITEM_FG,jgctl color_norm_fg '${i}';colorizer -s")
out3+=("$MENU_ACTIVE_BG,jgctl color_sel_bg '${i}';colorizer -s")
out3+=("$MENU_BORDER,jgctl color_menu_border '${i}';colorizer -s")
out3+=("^sep(<big>Conky</big>)")
out3+=("$CONKY_BGCOLOR_ALL,conkyctl win_bgcolor_all '${i}';colorizer -s")
# array with running conkies - only filenames with full path
readarray -t running < <(pgrep -af "conky.*mbcolor" | cut -d' ' -f4)
if [[ ${#running[@]} > 0 ]];then
out3+=("^sep(<small>$RUNNING_CONKYS</small>)")
for c in ${running[@]};do
filename=${c##*/}
name=${filename%%_mb*}
title=${name//_/ }
out3+=("$BGCOLOR_OF ${title^},conkyctl win_bgcolor '${i}' '${c}';colorizer -s")
done
fi
else
out2+=("<tt><small>$i</small> <span bgcolor='$i'> </span></tt>,w2theme accent '${i}';colorizer -s")
fi
done
### TODO Rework below as submenu(edit palette and present palette with HTML helper- to keep it on desktop, allowing to copy colors from it)
@ -522,8 +238,7 @@ done
##out+=("^sep()")
##out+=(" $EDIT_PALETTE,xdg-open $WALLPALDIR/$WALLPAPER.clr")
# Przerobić na submenu
if [[ "$wall2themes" == "yes" ]];then
out+=("^sep($RANDWALL)")
syswallp=$(shopt -s nullglob ; set -- /usr/share/backgrounds/*.{jpg,JPG,jpeg,JPEG,png,PNG} ; echo $#)
out+=(" $SYSWALLPAPER (<small>${syswallp}</small>),nitrogen --random /usr/share/backgrounds --set-scaled --save;colorizer -s")
@ -533,7 +248,6 @@ out+=(" $SYSWALLPAPER (<small>${syswallp}</small>),nitrogen --random /usr/sh
fi
out+=("^sep()")
out+=("$WALLPAPERS,^checkout(wallpapersettings)")
fi
if [[ "$gradient_obtheme" == "yes" || "$gradient_menu" == "yes" ]];then
[[ "$gradient_obtheme" == "yes" ]] && OBGRAD="OB" || OBGRAD=""
@ -571,51 +285,7 @@ fi
###
out2+=("^tag(settings)")
out2+=("^sep($AUTOGEN_THEMES)")
[[ "$wall2themes" = "yes" ]] && out2+=("<big></big> $AUTOGEN_THEMES,mb-setvar wall2themes=no $CNF_FILE;colorizer -s") || out2+=("<big></big> $AUTOGEN_THEMES,mb-setvar wall2themes=yes $CNF_FILE;colorizer -s")
out2+=("^sep()")
out2+=("$OBTHEME [ <b>${wall2themes_ob}</b> ],^checkout(ob)")
out3+=("^tag(ob)")
out3+=("^sep($GENOB)")
out3+=("$NO,mb-setvar wall2themes_ob=none $CNF_FILE;colorizer -s")
out3+=("^sep()")
out3+=("$LIGHTBG,mb-setvar wall2themes_ob=light $CNF_FILE;colorizer -s")
out3+=("$DARKBG,mb-setvar wall2themes_ob=dark $CNF_FILE;colorizer -s")
out2+=("$MENUPANELS [ <b>${wall2themes_menu}</b> ],^checkout(mp)")
out3+=("^tag(mp)")
out3+=("^sep($GENMENU)")
out3+=("$NO,mb-setvar wall2themes_menu=none $CNF_FILE;colorizer -s")
out3+=("^sep()")
out3+=("$LIGHTBG,mb-setvar wall2themes_menu=light $CNF_FILE;colorizer -s")
out3+=("$DARKBG,mb-setvar wall2themes_menu=dark $CNF_FILE;colorizer -s")
out2+=("Conky [ <b>${wall2themes_conky}</b> ],^checkout(conky)")
out3+=("^tag(conky)")
out3+=("^sep($GENCONKY)")
out3+=("$NO,mb-setvar wall2themes_conky=none $CNF_FILE;colorizer -s")
out3+=("^sep()")
out3+=("$LIGHTBG,mb-setvar wall2themes_conky=light $CNF_FILE;colorizer -s")
out3+=("$DARKBG,mb-setvar wall2themes_conky=dark $CNF_FILE;colorizer -s")
#out2+=("$DIFF_CONKY_COLORS [ <b>$conky_diff_colors</b> ],^checkout(conkycolors)")
#out3+=("^tag(conkycolors)")
#out3+=("^sep($DIFF_CONKY_COLORS)")
#out3+=("$YES,mb-setvar conky_diff_colors=yes $CNF_FILE;colorizer -s")
#out3+=("$NO,mb-setvar conky_diff_colors=no $CNF_FILE;colorizer -s")
out2+=("PyRadio [ <b>${wall2themes_pyradio}</b> ],^checkout(pyradio)")
out3+=("^tag(pyradio)")
out3+=("^sep($GENPYRADIO)")
out3+=("$NO,mb-setvar wall2themes_pyradio=none $CNF_FILE;colorizer -s")
out3+=("^sep()")
out3+=("$LIGHTBG,mb-setvar wall2themes_pyradio=light $CNF_FILE;colorizer -s")
out3+=("$DARKBG,mb-setvar wall2themes_pyradio=dark $CNF_FILE;colorizer -s")
#out2+=("^sep()")
#out2+=("$WALLPAPERS,^checkout(wallpapersettings)")
out3+=("^tag(wallpapersettings)")
@ -667,11 +337,6 @@ out2+=("^sep($OTHER_SETTINGS)")
#out2+=("$ADDLAUNCHER,cp /usr/share/applications/colorizer.desktop ~/.config/tint2/launcherapps/;killall -SIGUSR1 tint2;colorizer -s")
#fi
out2+=("$ROOTMENU_COLORS_ACTION [ <b>$rootcolors</b> ],^checkout(rootcolors)")
out3+=("^tag(rootcolors)")
out3+=("^sep($ROOTMENU_COLORS_ACTION)")
out3+=("$ACCENT,mb-setvar rootcolors=accent $CNF_FILE;colorizer -s")
out3+=("$SELECT,mb-setvar rootcolors=select $CNF_FILE;colorizer -s")
out2+=("$HEIGHT [ <b>${colorizer_size}</b> ],^checkout(csize)")
out3+=("^tag(csize)")
out3+=("^sep($HEIGHT)")
@ -741,28 +406,11 @@ if [[ "$1" == "-s" ]]; then
mkconfigfile
#THUMB="$(DISPLAY=:0 scrot -t 220x100 -o $HOME/.config/mabox/colorizer.png -e 'echo $m')"
case "$LANG" in
pl*) THGEN="generuj motywy:";;
*) THGEN="auto theming:";;
esac
if [ "$wall2themes" = "yes" ]; then
FGCOL="limegreen"
case "$LANG" in
pl*) STATE="on";;
*) STATE="on";;
esac
else
FGCOL="red"
case "$LANG" in
pl*) STATE="off";;
*) STATE="off";;
esac
fi
cat <<EOF > ${MENU_ITEMS}
@icon,,$((jgtools_padding)),$((jgtools_padding)),270,150,4,left,top,,,${THUMB}
@rect,,$((jgtools_padding)),$((jgtools_padding + 4)),270,20,0,left,top,#222222 20,#222222 70,
@rect,,$((jgtools_padding)),$((jgtools_padding + 114)),270,32,0,left,top,#222222 20,#222222 70,
@text,,$((jgtools_padding + 12)),$((jgtools_padding)),270,30,0,left,top,#FFFFFF ,${WINCLR}, <span size='10400' font_family='Ubuntu'><small>${THGEN}</small> <span fgcolor='$FGCOL'><b>$STATE</b></span></span>
@text,,$((jgtools_padding + 168)),$((jgtools_padding + 116)),120,30,0,left,top,#FFFFFF ,${WINCLR},<span size='10400' font_family='Ubuntu'><b>Colorizer</b></span>
$(printf '%s\n' "${dots[@]}")
#@icon,,$((jgtools_padding + 4)),$((jgtools_padding + 34)),270,120,4,left,top,,,/usr/share/mabox-colorizer/img/colorizer.png

View File

@ -44,12 +44,6 @@ fi
case "$LANG" in
pl*)
INFO="Cava porady"
INFO_HEAD="Porady dla Cava"
INFO_TXT="\n1. Cava jest uruchomiona w przezroczystym oknie...\n \
Możesz je więc <b>przesuwać</b> lub <b>zmieniać rozmiar</b> tak jak każde inne okno\n \
<i>Przesuwanie</i>: przytrzymaj <b>Alt</b> i przeciągnij\n \
<i>Zmiana rozmiaru</i>: przytrzymaj <b>Alt</b> i przeciągnij prawym przyciskiem myszy\n\n \
2. Użyj strzałek <b> </b>, aby zmienić szerokość słupków"
COLORIZE_CAVA="Pokoloruj Cava"
COLOR="Jednolity kolor"
REVERSE_GRADIENT="Odwróć kolory gradientu"
@ -74,12 +68,6 @@ Możesz je więc <b>przesuwać</b> lub <b>zmieniać rozmiar</b> tak jak każde i
;;
*)
INFO="CaVa tips &amp; tricks"
INFO_HEAD="Cava tips & tricks"
INFO_TXT="\n1. Cava runs inside transparent window...\n \
So you can <b>move</b> or <b>resize</b> it like any other window\n \
<i>Move</i>: hold <b>Alt</b> and drag\n \
<i>Resize</i>: hold <b>Alt</b> and drag with right mouse button\n\n \
2. Use arrows <b> </b> to change bar width"
COLORIZE_CAVA="Colorize Cava"
COLOR="Solid Color"
REVERSE_GRADIENT="Reverse gradient's colors"
@ -157,7 +145,7 @@ FGT=$(pastel textcolor ${FGC}|pastel format hex)
out+=("󰑓 $RELOAD,cavactl reload;$me")
out+=("󰑓 $RELOAD_COLORS,cavactl reload_colors;$me")
out+=("^sep()")
out+=(" $INFO,notify-send.sh -i music -u critical '$INFO_HEAD' '$INFO_TXT'")
out+=(" $INFO,cavactl info")
### RUN

View File

@ -1,7 +1,7 @@
#!/bin/bash
#
# colorizer - set of tools for Mabox (auto)theming
# Copyright (C) 2022-2023 Daniel Napora <napcok@gmail.com>
# Copyright (C) 2022-2024 Daniel Napora <napcok@gmail.com>
#
# This program is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
@ -85,6 +85,8 @@ case "$LANG" in
APPLY_SCHEME="Zastosuj"
DELETE="Usuń"
DELETE_SCHEME="Usuń schemat kolorów"
MONOCHROMATIC="Monochromatyczny"
CHOOSE_AND_PICK="Wybierz wariant i pobierz kolor..."
GENERATEFROMWP="Generuj z kolorów tapety"
LIGHTBG="Jasne tło"
DARKBG="Ciemne tło"
@ -140,6 +142,8 @@ case "$LANG" in
APPLY_SCHEME="Apply colorscheme"
DELETE="Delete"
DELETE_SCHEME="Delete colorscheme"
MONOCHROMATIC="Monochromatic"
CHOOSE_AND_PICK="Choose variant and pick color..."
GENERATEFROMWP="Generate from wallpaper colors"
LIGHTBG="Light Background"
DARKBG="Dark Background"
@ -319,6 +323,15 @@ if pgrep -u $USER -af "conky.*mbcolor" >/dev/null; then
out+=("<big><span bgcolor='$WINCLR' bgalpha='${bga}%'> <span fgcolor='$CLR'></span> <span fgcolor='$CLR0'></span> <span fgcolor='$CLR1'></span> <span fgcolor='$CLR2'></span> </span></big> $REGENERATE,^checkout(regenconky)")
out2+=("^tag(regenconky)")
out2+=("^sep($REGENERATE)")
out2+=("^sep($MONOCHROMATIC)")
out2+=("^sep(<i>$CHOOSE_AND_PICK</i>)")
out2+=("<big></big> $DARKBG...,conkyctl mono pick dark")
out2+=("<big></big> $LIGHTBG...,conkyctl mono pick light")
out2+=("^sep($GENERATEFROMWP)")
out2+=("<big><span bgcolor='${w[-1]}' fgcolor='${w[0]}'> $LIGHTBG <span fgcolor='${w[4]}'></span> <span fgcolor='${w[5]}'></span> </span></big>,w2theme conky light;$me")
out2+=("<big><span bgcolor='${w[0]}' fgcolor='${w[-1]}'> $DARKBG <span fgcolor='${w[-4]}'></span> <span fgcolor='${w[-5]}'></span> </span></big>,w2theme conky dark;$me")
out2+=("^sep($SYSTEM_SCHEMES)")
n=1
while IFS="|" read -r winclr clr clr0 clr1 clr2 wintrans outline shades bord stip scheme_name
@ -348,9 +361,7 @@ if pgrep -u $USER -af "conky.*mbcolor" >/dev/null; then
done < <(tail -n +2 "$USERSCHEMES")
out2+=("^sep($GENERATEFROMWP)")
out2+=("<big><span bgcolor='${w[-1]}' fgcolor='${w[0]}'> $LIGHTBG <span fgcolor='${w[4]}'></span> <span fgcolor='${w[5]}'></span> </span></big>,w2theme conky light;$me")
out2+=("<big><span bgcolor='${w[0]}' fgcolor='${w[-1]}'> $DARKBG <span fgcolor='${w[-4]}'></span> <span fgcolor='${w[-5]}'></span> </span></big>,w2theme conky dark;$me")
out+=("^sep()")

View File

@ -89,6 +89,8 @@ case "$LANG" in
WIDE="szerokie"
NORMAL="normalne"
TIGHT="wąskie"
MONOCHROMATIC="Monochromatyczny"
CHOOSE_AND_PICK="Wybierz wariant i pobierz kolor..."
GENERATEFROMWP="<i>Generuj z kolorów tapety...</i>"
LIGHTBG="Jasne tło"
DARKBG="Ciemne tło"
@ -171,6 +173,8 @@ case "$LANG" in
WIDE="wide"
NORMAL="normal"
TIGHT="tight"
MONOCHROMATIC="Monochromatic"
CHOOSE_AND_PICK="Choose variant and pick color..."
GENERATEFROMWP="<i>Generate from wallpaper colors...</i>"
LIGHTBG="Light Background"
DARKBG="Dark Background"
@ -281,11 +285,11 @@ out+=("<big></big> $QUICK_TWEAKS,^checkout(tweaks)")
out3+=("^tag(mborder)")
out3+=("^sep($BORDER)")
for i in 0 1 2 3 4 5 6 8 10 12; do [[ "$jgtools_border" == $i ]] && out3+=("<big>綠</big> $(printf "<b><tt>%3s</tt></b>,%s" "$i" "mb-setvar jgtools_border=${i};$me")") || out3+=("<big>祿</big> $(printf "<tt>%3s</tt>,%s" "$i" "mb-setvar jgtools_border=${i};$me")");done
for i in 0 1 2 3 4 5 6 8 10 12; do [[ "$jgtools_border" == $i ]] && out3+=("<big>綠</big> $(printf "<b><tt>%3s</tt></b>,%s" "$i" "jgctl border ${i}")") || out3+=("<big>祿</big> $(printf "<tt>%3s</tt>,%s" "$i" "jgctl border ${i}")");done
out3+=("^tag(mpadding)")
out3+=("^sep($PADDING)")
for i in 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 40; do [[ "$jgtools_padding" == $i ]] && out3+=("<big>綠</big> $(printf "<b><tt>%3s</tt></b>,%s" "$i" "mb-setvar jgtools_padding=${i};$me")") || out3+=("<big>祿</big> $(printf "<tt>%3s</tt>,%s" "$i" "mb-setvar jgtools_padding=${i};$me")");done
for i in 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 40; do [[ "$jgtools_padding" == $i ]] && out3+=("<big>綠</big> $(printf "<b><tt>%3s</tt></b>,%s" "$i" "jgctl padding ${i}")") || out3+=("<big>祿</big> $(printf "<tt>%3s</tt>,%s" "$i" "jgctl padding ${i}")");done
out3+=("^tag(subspacing)")
out3+=("^sep($SUBSPACING)")
@ -334,6 +338,13 @@ out+=("<big></big> $QUICK_TWEAKS,^checkout(tweaks)")
out+=("<big><span bgcolor='${MBG}'> <span fgcolor='${TBG}'></span> <span fgcolor='${SFG}'></span> <span fgcolor='${SBG}'></span> </span></big> $SCHEMES,^checkout(schemes)")
out2+=("^tag(schemes)")
out2+=("^sep($SCHEMES)")
out2+=("^sep($MONOCHROMATIC)")
out2+=("^sep(<i>$CHOOSE_AND_PICK</i>)")
out2+=("<big></big> $LIGHTBG...,jgctl mono pick light")
out2+=("<big></big> $DARKBG...,jgctl mono pick dark")
out2+=("^sep($GENERATEFROMWP)")
out2+=("<big><span bgcolor='${w[-3]}'> <span bgcolor='${w[-5]}'> <span bgcolor='${w[-1]}' fgcolor='${w[1]}'> $LIGHTBG </span> </span> </span></big>,w2theme menu light;$me")
out2+=("<big><span bgcolor='${w[1]}'> <span bgcolor='${w[4]}'> <span bgcolor='${w[2]}' fgcolor='${w[-2]}'> $DARKBG </span> </span> </span></big>,w2theme menu dark;$me")
out2+=("^sep($SYSTEM_SCHEMES)")
n=1
@ -382,11 +393,6 @@ out+=("<big><span bgcolor='${MBG}'> <span fgcolor='${TBG}'></span> <span fgco
done < <(tail -n +2 "$USERSCHEMES")
out2+=("^sep($GENERATEFROMWP)")
out2+=("<big><span bgcolor='${w[-3]}'> <span bgcolor='${w[-5]}'> <span bgcolor='${w[-1]}' fgcolor='${w[1]}'> $LIGHTBG </span> </span> </span></big>,w2theme menu light;$me")
out2+=("<big><span bgcolor='${w[1]}'> <span bgcolor='${w[4]}'> <span bgcolor='${w[2]}' fgcolor='${w[-2]}'> $DARKBG </span> </span> </span></big>,w2theme menu dark;$me")
out+=("^sep($FONTS)")
out+=("<big>󰛖</big> $TITLE [ <b>$menu_sep_font_family $menu_sep_font_size</b> ],^checkout(mtitlefont)")
out+=("<big>󰛖</big> $ITEM [ <b>$menu_font_family $menu_font_size</b> ],^checkout(mitemfont)")

View File

@ -71,6 +71,8 @@ case "$LANG" in
DELETE="Usuń"
DELETE_THEME="Usuń motyw"
OBTHEME_LBL="Motyw OpenBox"
MONOCHROMATIC="Monochromatyczny"
CHOOSE_AND_PICK="Wybierz wariant i pobierz kolor..."
GENERATEFROMWP="Generuj z kolorów tapety..."
LIGHTBG=" Jasne tło"
DARKBG="Ciemne tło"
@ -154,6 +156,8 @@ case "$LANG" in
DELETE="Delete"
DELETE_THEME="Delete theme"
OBTHEME_LBL="OpenBox theme"
MONOCHROMATIC="Monochromatic"
CHOOSE_AND_PICK="Choose variant and pick color..."
GENERATEFROMWP="Generate from wallpaper colors..."
LIGHTBG="Light Background"
DARKBG="Dark Background"
@ -276,7 +280,9 @@ getvaluesrc() {
FNAME=$(xmlstarlet sel -N a="$nspace" -t -v '/a:openbox_config/a:theme/a:font[@place="ActiveWindow"]/a:name' "$cfg")
NDSLIMC=$(xmlstarlet sel -N a="$nspace" -t -v '/a:openbox_config/a:theme/a:titleLayout' "$cfg")
WEIGHT=$(xmlstarlet sel -N a="$nspace" -t -v '/a:openbox_config/a:theme/a:font[@place="ActiveWindow"]/a:weight' "$cfg")
SLANT=$(xmlstarlet sel -N a="$nspace" -t -v '/a:openbox_config/a:theme/a:font[@place="ActiveWindow"]/a:slant' "$cfg")
WEIGHT_INACT=$(xmlstarlet sel -N a="$nspace" -t -v '/a:openbox_config/a:theme/a:font[@place="InactiveWindow"]/a:weight' "$cfg")
SLANT=$(xmlstarlet sel -N a="$nspace" -t -v '/a:openbox_config/a:theme/a:font[@place="ActiveWindow"]/a:slant' "$cfg")
SLANT_INACT=$(xmlstarlet sel -N a="$nspace" -t -v '/a:openbox_config/a:theme/a:font[@place="InactiveWindow"]/a:slant' "$cfg")
}
@ -356,6 +362,16 @@ out+=("<big></big> $QUICK_TWEAKS,^checkout(tweaks)")
out+=("<big><span fgcolor='${ABGTO}'></span> <span fgcolor='${ABG}'></span> <span fgcolor='${ABGTO}'></span></big> $THEMES,^checkout(schemes)")
out2+=("^tag(schemes)")
out2+=("^sep($THEMES)")
out2+=("^sep($MONOCHROMATIC)")
out2+=("^sep(<i>$CHOOSE_AND_PICK</i>)")
out2+=("<big></big> $LIGHTBG...,obtctl mono pick light")
out2+=("<big></big> $DARKBG...,obtctl mono pick dark")
out2+=("^sep(<i>$GENERATEFROMWP</i>)")
out2+=("<big><span bgcolor='${w[-2]}' fgcolor='#222222'> <span bgcolor='${w[-4]}'> </span> $LIGHTBG <span bgcolor='${w[-4]}'> </span> </span></big>,w2theme ob light;$me")
out2+=("<big><span bgcolor='${w[2]}' fgcolor='#E5E5E5'> <span bgcolor='${w[4]}'> </span> $DARKBG <span bgcolor='${w[4]}'> </span> </span></big>,w2theme ob dark;$me")
out2+=("^sep()")
out2+=("<big></big> $RANDOMIZE,obtctl randomizer;$me")
out2+=("^sep($SYSTEM_THEMES)")
n=1
while IFS="|" read -r abg abgto afg aline nbg nbgto nfg nline grad txtjust pheight pwidth handle bord bevel buttons fsize fname ndslimc weight slant scheme_name
@ -388,11 +404,7 @@ out+=("<big><span fgcolor='${ABGTO}'></span> <span fgcolor='${ABG}'></span
out3+=("<big>󰗨</big> $DELETE_THEME: <i>${scheme_name}</i>,obtctl delscheme ${n};$me")
done < <(tail -n +2 "$USERTHEMES")
out2+=("^sep(<i>$GENERATEFROMWP</i>)")
out2+=("<big><span bgcolor='${w[-2]}' fgcolor='#222222'> <span bgcolor='${w[-4]}'> </span> $LIGHTBG <span bgcolor='${w[-4]}'> </span> </span></big>,w2theme ob light;$me")
out2+=("<big><span bgcolor='${w[2]}' fgcolor='#E5E5E5'> <span bgcolor='${w[4]}'> </span> $DARKBG <span bgcolor='${w[4]}'> </span> </span></big>,w2theme ob dark;$me")
out2+=("^sep()")
out2+=("<big></big> $RANDOMIZE,obtctl randomizer;$me")
out+=("^sep($TITLEBAR)")
out+=("<big>󰛖</big> $TITLEBAR_FONT [ <b> ${FNAME} ${FSIZE} </b> ],^checkout(titletext)")
@ -406,6 +418,9 @@ out+=("^sep($INACTIVE_WINDOW)")
out+=("<tt><span bgcolor='$NBG'> </span></tt> $INACTIVE_BG,^pipe(mbclr '$NBG' obtctl clrnormalbg '${INACTIVE_BG}' '$me')")
[[ ! -z "$ABGTO" ]] && out+=("<tt><span bgcolor='$NBG'> </span><span bgcolor='$NBGTO'> </span></tt> $INACTIVE_BG_TO,^pipe(mbclr '$NBGTO' obtctl clrnormalbgto '${INACTIVE_BG_TO}' '$me')")
out+=("<tt><span bgcolor='$NBG' fgcolor='$NFG'> <b>title</b> </span></tt> $TEXT_COLOR,^pipe(mbclr '$NFG' obtctl inactivetextcolor '${TEXT} ${INACTIVE_FG}' '$me')")
out+=("^sep()")
[[ "$WEIGHT_INACT" =~ .*"old" ]] && out+=("<big></big> <b>$BOLD</b>,obtctl fontweight_inactive Normal;$me") || out+=("<big></big> <b>$BOLD</b>,obtctl fontweight_inactive Bold;$me")
[[ "$SLANT_INACT" =~ .*"talic" ]] && out+=("<big></big> <i>$ITALIC</i>,obtctl fontslant_inactive Normal;$me") || out+=("<big></big> <i>$ITALIC</i>,obtctl fontslant_inactive Italic;$me")
out+=("^sep(Gradient)")
out+=("<big>󰹸</big> $GRADIENT_TYPE [ <b>${GRAD}</b> ],^checkout(gradient)")
@ -428,7 +443,7 @@ out+=("^sep($RESET)")
out+=("󰁯 $RESET_THEME,^checkout(resettheme)")
out2+=("^tag(resettheme)")
out2+=("^sep($AREYOUSURE)")
out2+=("$YES,obtctl reset;$me")
out2+=("$YES,obtctl resetMBcolors;$me")
fi
#out+=("Edit...,xdg-open ${THEMERC}")
@ -449,6 +464,11 @@ out2+=("Dots,obtctl buttons dots;$me")
out2+=("^sep()")
out2+=("Big 12px,obtctl buttons big-12;$me")
out2+=("Big 14px,obtctl buttons big-14;$me")
out2+=("^sep($TEXTALIGN)")
[[ "$TXTJUST" = left ]] && out2+=("<big>綠 </big> $LEFT,obtctl textjustify left;$me")||out2+=("<big>祿 </big> $LEFT,obtctl textjustify left;$me")
[[ "$TXTJUST" = center ]] && out2+=("<big>綠 </big> $CENTER,obtctl textjustify center;$me")||out2+=("<big>祿 </big> $CENTER,obtctl textjustify center;$me")
[[ "$TXTJUST" = right ]] && out2+=("<big>綠 </big> $RIGHT,obtctl textjustify right;$me")||out2+=("<big>祿 </big> $RIGHT,obtctl textjustify right;$me")
out2+=("^sep($BUTTONS_LAYOUT)")
[[ "$NDSLIMC" == NDSLIMC ]] && out2+=("<big>綠</big> <tt>full </tt> <b>NDSLIMC</b> (default),obtctl ndslimc NDSLIMC;$me") || out2+=("<big>祿</big> <tt>full </tt> <b>NDSLIMC</b> (default),obtctl ndslimc NDSLIMC;$me")
[[ "$NDSLIMC" == NLIMC ]] && out2+=("<big>綠</big> <tt>mini </tt> <b>NLIMC</b>,obtctl ndslimc NLIMC;$me") || out2+=("<big>祿</big> <tt>mini </tt> <b>NLIMC</b>,obtctl ndslimc NLIMC;$me")
@ -462,10 +482,6 @@ out2+=("^sep(M:<small> Maximize</small>)")
out2+=("^sep(C:<small> Close</small>)")
out2+=("^sep(S:<small> Shade (Roll up)</small>)")
out2+=("^sep(D:<small> Omnipresent (On all desktops)</small>)")
out2+=("^sep($TEXTALIGN)")
[[ "$TXTJUST" = left ]] && out2+=("<big>綠 </big> $LEFT,obtctl textjustify left;$me")||out2+=("<big>祿 </big> $LEFT,obtctl textjustify left;$me")
[[ "$TXTJUST" = center ]] && out2+=("<big>綠 </big> $CENTER,obtctl textjustify center;$me")||out2+=("<big>祿 </big> $CENTER,obtctl textjustify center;$me")
[[ "$TXTJUST" = right ]] && out2+=("<big>綠 </big> $RIGHT,obtctl textjustify right;$me")||out2+=("<big>祿 </big> $RIGHT,obtctl textjustify right;$me")
#TEXT
out2+=("^tag(titletext)")

View File

@ -282,6 +282,19 @@ restartone () {
kill ${1}
startone ${1}
}
toggleone () {
if pgrep -u $USER -af "conky .*${1}" >/dev/null; then
kill "${1}"
else
CCFG=$(ls ~/.config/conky/${1}*.conkyrc)
#notify-send.sh "Conky" "$CCFG"
if test -f "$CCFG";
then
startone "$CCFG"
fi
#conky -c "${i}" &
fi
}
makemoveableall () {
wmctrl -k on
sd "own_window_type.*$" "own_window_type = 'normal'," ${CONKYDIR}/*mbcolor.conkyrc
@ -406,6 +419,8 @@ languages () {
NEWTHEME="Nowy motyw kolorów..."
SAVENEWTHEME="utwórz nowy motyw..."
SAVE_CURRSCHEME="Zapisz aktualną kolorystykę jako..."
MONOCHROMATIC="Monochromatyczny"
CHOOSE_AND_PICK="Wybierz wariant i pobierz kolor..."
LIGHTBG="Jasne tło"
DARKBG="Ciemne tło"
RESETCOLORS="Przywróć domyślne kolory"
@ -472,6 +487,8 @@ languages () {
NEWTHEME="New Color scheme..."
SAVENEWTHEME="from current colors..."
SAVE_CURRSCHEME="Save current colors as..."
MONOCHROMATIC="Monochromatic"
CHOOSE_AND_PICK="Choose variant and pick color..."
LIGHTBG="Light Background"
DARKBG="Dark Background"
RESETCOLORS="Restore default colors"
@ -538,6 +555,8 @@ languages () {
NEWTHEME="New Color scheme..."
SAVENEWTHEME="from current colors..."
SAVE_CURRSCHEME="Save current colors as..."
MONOCHROMATIC="Monochromatic"
CHOOSE_AND_PICK="Choose variant and pick color..."
LIGHTBG="Light Background"
DARKBG="Dark Background"
RESETCOLORS="Restore default colors"
@ -741,7 +760,13 @@ if [[ "$OLD_SYNTAX" = "true" ]];then
#if [ "$WINTRANS" == false ];then
out+=("<span bgcolor='#282828'> <span fgcolor='#ebdbb2'></span> <span fgcolor='#98971a'></span> <span fgcolor='#d79921'></span> <span fgcolor='#cc241d'></span> </span> $COLORSCHEME,^checkout(regensingle)")
out2+=("^tag(regensingle)")
out2+=("^sep($MONOCHROMATIC)")
out2+=("^sep(<i>$CHOOSE_AND_PICK</i>)")
out2+=("<big></big> $DARKBG...,conkyctl monoone pick dark ${1}")
out2+=("<big></big> $LIGHTBG...,conkyctl monoone pick light ${1}")
out2+=("^sep($GENFROMWP)")
out2+=("<big><span bgcolor='${w[-1]}' fgcolor='${w[0]}'> $LIGHTBG <span fgcolor='${w[4]}'></span> <span fgcolor='${w[5]}'></span> </span></big>,w2theme conkyone light ${1}")
out2+=("<big><span bgcolor='${w[0]}' fgcolor='${w[-1]}'> $DARKBG <span fgcolor='${w[-4]}'></span> <span fgcolor='${w[-5]}'></span> </span></big>,w2theme conkyone dark ${1}")
out2+=("^sep($APPLY_THEME)")
out2+=("^sep($SYSTEM_SCHEMES)")
n=1
@ -767,9 +792,7 @@ if [[ "$OLD_SYNTAX" = "true" ]];then
done < <(tail -n +2 "$USERSCHEMES")
out2+=("^sep($GENFROMWP)")
out2+=("<big><span bgcolor='${w[-1]}' fgcolor='${w[0]}'> $LIGHTBG <span fgcolor='${w[4]}'></span> <span fgcolor='${w[5]}'></span> </span></big>,w2theme conkyone light ${1}")
out2+=("<big><span bgcolor='${w[0]}' fgcolor='${w[-1]}'> $DARKBG <span fgcolor='${w[-4]}'></span> <span fgcolor='${w[-5]}'></span> </span></big>,w2theme conkyone dark ${1}")
out+=("^sep()")
#fi
@ -985,7 +1008,7 @@ cmdmenu () {
LINES=$(grep -Ev "^#|^$" ${CONKYDIR}/menuscripts/${name}.csv|wc -l)
#notify-send.sh "$LINES"
if [ ${LINES} == 0 ]; then
contextmenu
: # do nothing, was contextmenu
fi
if [ ${LINES} == 1 ]; then
# 1 line - execute command (one line menu make no sense)
@ -1001,7 +1024,7 @@ cmdmenu () {
CUSTOMCOMMANDS=". ${CONKYDIR}/menuscripts/${name}.csv"
fi
else
contextmenu
: # do nothing
fi
# otherwise build and show standalone menu with custom commands
@ -1229,6 +1252,89 @@ baseconky_info() {
esac
colorizer-conky -s
}
mono () {
lighten=(0.92 0.8 0.65 0.45 0.28)
darken=(0.9 0.74 0.54 0.38 0.18)
if [ "${1}" == pick ];then
color=$(gpick -pso 2>/dev/null)
else
color="${1}"
fi
if [ "${#color}" == 7 ];then
for i in "${lighten[@]}"
do
pal+=("$(pastel mix -f $i "#ffffff" "$color"|pastel format hex)")
done
pal+=("$color")
for i in "${darken[@]}"
do
pal+=("$(pastel mix -f $i "$color" "#000000"|pastel format hex)")
done
else
exit 0
fi
#colorize Conky
if [ "$2" == "dark" ];then
win_bgcolor_all "${pal[10]}"
default_color_all "${pal[0]}"
color0_all "${pal[3]}"
color1_all "${pal[4]}"
color2_all "${pal[5]}"
else # light
win_bgcolor_all "${pal[4]}"
default_color_all "${pal[9]}"
color0_all "${pal[7]}"
color1_all "${pal[8]}"
color2_all "${pal[1]}"
fi
colorizer-conky -s 2>/dev/null
}
monoone () {
lighten=(0.92 0.8 0.65 0.45 0.28)
darken=(0.9 0.74 0.54 0.38 0.18)
if [ "${1}" == pick ];then
color=$(gpick -pso 2>/dev/null)
else
color="${1}"
fi
if [ "${#color}" == 7 ];then
for i in "${lighten[@]}"
do
pal+=("$(pastel mix -f $i "#ffffff" "$color"|pastel format hex)")
done
pal+=("$color")
for i in "${darken[@]}"
do
pal+=("$(pastel mix -f $i "$color" "#000000"|pastel format hex)")
done
else
exit 0
fi
# colorize one Conky
if [ "$2" == "dark" ];then
win_bgcolor "${pal[10]}" "${3}"
default_color "${pal[0]}" "${3}"
color0 "${pal[3]}" "${3}"
color1 "${pal[4]}" "${3}"
color2 "${pal[5]}" "${3}"
else # light
win_bgcolor "${pal[4]}" "${3}"
default_color "${pal[9]}" "${3}"
color0 "${pal[7]}" "${3}"
color1 "${pal[8]}" "${3}"
color2 "${pal[1]}" "${3}"
fi
}
case "$1" in
transparent_all) transparent_all "$2";;
transparent) transparent "$2" "$3";;
@ -1267,6 +1373,7 @@ case "$1" in
startone) startone "$2";;
startall) startall;;
kill) kill "$2";;
toggleone) toggleone "$2";;
restartone) restartone "$2";;
contextmenu) contextmenu;;
cmdmenu) cmdmenu;;
@ -1282,5 +1389,7 @@ case "$1" in
netdevice) netdevice ;;
convert_from_old) convert_from_old "$2";;
baseconky_info) baseconky_info;;
mono) mono "$2" "$3";;
monoone) monoone "$2" "$3" "$4";;
*) : ;;
esac

102
bin/jgctl
View File

@ -24,6 +24,7 @@ reset () {
}
resetMBcolors() {
mb-setvar jgmenu_theme=MBcolors
mb-setvar item_height_factor=200
reset
case "$1" in
show)
@ -265,25 +266,53 @@ tweak () {
sizing)
case "$2" in
tight)
mb-setvar jgtools_padding=0
mb-setvar jgtools_padding=4
mb-setvar jgtools_border=0
mb-setvar submenu_spacing=1
mb-setvar submenu_spacing=2
mb-setvar arrow_string=
;;
normal)
mb-setvar jgtools_padding=8
mb-setvar jgtools_border=0
mb-setvar submenu_spacing=2
mb-setvar jgtools_border=3
mb-setvar submenu_spacing=3
mb-setvar arrow_string=
;;
wide)
mb-setvar jgtools_padding=20
mb-setvar jgtools_border=4
mb-setvar submenu_spacing=4
mb-setvar jgtools_border=6
mb-setvar submenu_spacing=6
mb-setvar arrow_string=
;;
esac
;;
*):;;
esac
[[ "$3" == "menu" ]] && colorizer-menus -s 2>/dev/null
}
t_search_field () {
[[ $search_field == "false" ]] && mb-setvar search_field=true || mb-setvar search_field=false
mb-jgtools main ipc
}
t_apps_in_submenu () {
[[ $apps_in_submenu == "true" ]] && mb-setvar apps_in_submenu=false || mb-setvar apps_in_submenu=true
mb-jgtools main ipc
}
t_icons () {
[[ $jgmenu_use_icons == "true" ]] && mb-setvar jgmenu_use_icons=false || mb-setvar jgmenu_use_icons=true
mb-jgtools main ipc
}
border () {
[[ "$jgtools_padding" -lt "${1}" ]] && mb-setvar jgtools_padding=${1}
mb-setvar jgtools_border=${1}
colorizer-menus -s
}
padding () {
[[ "$jgtools_border" -gt "${1}" ]] && mb-setvar jgtools_border=${1}
mb-setvar jgtools_padding=${1}
colorizer-menus -s
}
opacity () {
# jgctl opacity element value
read FUNC B COLOR OPACITY REST<<< "$(grep ${1} ${THEMERC})"
@ -347,6 +376,59 @@ done < <(awk 'NR == n' n=$2 "$SCHEMEFILE")
delscheme() {
sed -i ${1}d "$HOME/.config/colorizer/menus/userschemes.csv"
}
mono () {
lighten=(0.92 0.8 0.65 0.45 0.28)
darken=(0.9 0.74 0.54 0.38 0.18)
if [ "${1}" == pick ];then
color=$(gpick -pso 2>/dev/null)
else
color="${1}"
fi
if [ "${#color}" == 7 ];then
for i in "${lighten[@]}"
do
pal+=("$(pastel mix -f $i "#ffffff" "$color"|pastel format hex)")
done
pal+=("$color")
for i in "${darken[@]}"
do
pal+=("$(pastel mix -f $i "$color" "#000000"|pastel format hex)")
done
else
exit 0
fi
# colorize menu
if [ "$2" == "dark" ];then
#notify-send.sh "$1" "gen_menu"
color_menu_bg "${pal[8]}"
color_menu_bg_to "${pal[7]}"
color_menu_border "${pal[10]}"
color_title_bg "${pal[9]}"
color_title_border "${pal[9]}"
color_title_fg "${pal[2]}"
color_norm_fg "${pal[3]}"
color_sel_bg "${pal[6]}"
color_sel_fg "${pal[1]}"
color_sep_fg "${pal[6]}"
else #light
color_menu_bg "${pal[2]}"
color_menu_bg_to "${pal[3]}"
color_menu_border "${pal[1]}"
color_title_bg "${pal[3]}"
color_title_border "${pal[4]}"
color_title_fg "${pal[10]}"
color_norm_fg "${pal[8]}"
color_sel_bg "${pal[4]}"
color_sel_fg "${pal[10]}"
color_sep_fg "${pal[3]}"
fi
colorizer-menus -s 2>/dev/null
}
case "$1" in
theme) theme "$2";;
reset) reset ;;
@ -369,8 +451,14 @@ case "$1" in
color_sel_fg) color_sel_fg "$2";;
color_sel_border) color_sel_border "$2";;
accent) accent "$2" "$3";;
tweak) tweak "$2" "$3";;
tweak) tweak "$2" "$3" "$4";;
opacity) opacity "$2" "$3";;
t_search_field)t_search_field;;
t_apps_in_submenu) t_apps_in_submenu;;
t_icons)t_icons;;
border)border "$2";;
padding)padding "$2";;
mono) mono "$2" "$3";;
savescheme) savescheme "$2";;
applyscheme) applyscheme "$2" "$3";;
delscheme) delscheme "$2";;

View File

@ -100,7 +100,7 @@ paddingHeight () {
sd "^padding.width:.*$" "padding.width: ${PHEIGHT}" ${THEMERC}
fi
;;
0|1|2|3|4|6|8|10|12|16|20)
0|1|2|3|4|5|6|8|10|12|16|20)
sd "^padding.height:.*$" "padding.height: $1" ${THEMERC}
sd "^padding.width:.*$" "padding.width: $1" ${THEMERC}
;;
@ -505,11 +505,15 @@ fontsize () {
fontweight () {
nspace="http://openbox.org/3.4/rc"
cfg="$HOME/.config/openbox/rc.xml"
xmlstarlet ed -L -N a="$nspace" -u '/a:openbox_config/a:theme/a:font[@place="ActiveWindow"]/a:weight' -v "${1}" "$cfg"
xmlstarlet ed -L -N a="$nspace" -u '/a:openbox_config/a:theme/a:font[@place="InactiveWindow"]/a:weight' -v "${1}" "$cfg"
}
fontweight_inactive () {
nspace="http://openbox.org/3.4/rc"
cfg="$HOME/.config/openbox/rc.xml"
xmlstarlet ed -L -N a="$nspace" -u '/a:openbox_config/a:theme/a:font[@place="InactiveWindow"]/a:weight' -v "${1}" "$cfg"
}
fontweighttoggle (){
nspace="http://openbox.org/3.4/rc"
cfg="$HOME/.config/openbox/rc.xml"
@ -523,10 +527,15 @@ fontweighttoggle (){
fontslant (){
nspace="http://openbox.org/3.4/rc"
cfg="$HOME/.config/openbox/rc.xml"
xmlstarlet ed -L -N a="$nspace" -u '/a:openbox_config/a:theme/a:font[@place="ActiveWindow"]/a:slant' -v "${1}" "$cfg"
xmlstarlet ed -L -N a="$nspace" -u '/a:openbox_config/a:theme/a:font[@place="InactiveWindow"]/a:slant' -v "${1}" "$cfg"
}
fontslant_inactive (){
nspace="http://openbox.org/3.4/rc"
cfg="$HOME/.config/openbox/rc.xml"
xmlstarlet ed -L -N a="$nspace" -u '/a:openbox_config/a:theme/a:font[@place="InactiveWindow"]/a:slant' -v "${1}" "$cfg"
}
fontslanttoggle (){
nspace="http://openbox.org/3.4/rc"
cfg="$HOME/.config/openbox/rc.xml"
@ -569,8 +578,8 @@ randomizer () {
#rand
### Random border
BORDERS=(0 0 1 2 4)
rand=$((RANDOM%4))
BORDERS=(0 0 1 2 4 6)
rand=$((RANDOM%5))
BORDER="${BORDERS[$rand]}"
borderWidth "${BORDER}"
@ -673,21 +682,21 @@ tweak() {
fontsize 14
paddingHeight 8
buttons big-14
borderWidth 4
borderWidth 6
handlewidth 6
;;
big)
fontsize 12
paddingHeight 6
buttons big-12
borderWidth 1
borderWidth 4
handlewidth 4
;;
normal)
fontsize 11
paddingHeight 4
buttons tiny
borderWidth 0
borderWidth 1
handlewidth 3
;;
small)
@ -767,6 +776,54 @@ applytheme() {
delscheme() {
sed -i ${1}d "$HOME/.config/colorizer/openbox/userthemes.csv"
}
mono() {
lighten=(0.92 0.8 0.65 0.45 0.28)
darken=(0.9 0.74 0.54 0.38 0.18)
if [ "${1}" == pick ];then
color=$(gpick -pso 2>/dev/null)
else
color="${1}"
fi
if [ "${#color}" == 7 ];then
for i in "${lighten[@]}"
do
pal+=("$(pastel mix -f $i "#ffffff" "$color"|pastel format hex)")
done
pal+=("$color")
for i in "${darken[@]}"
do
pal+=("$(pastel mix -f $i "$color" "#000000"|pastel format hex)")
done
else
exit 0
fi
#colorize OB
if [ "$2" == "dark" ];then
clractivebg "${pal[4]}"
clractivebgto "${pal[6]}"
activeborderColor "${pal[2]}"
activetextcolor "${pal[1]}"
clrnormalbg "${pal[9]}"
clrnormalbgto "${pal[10]}"
inactiveborderColor "${pal[8]}"
inactivetextcolor "${pal[4]}"
else #light
clractivebg "${pal[2]}"
clractivebgto "${pal[4]}"
activeborderColor "${pal[0]}"
activetextcolor "${pal[9]}"
clrnormalbg "${pal[9]}"
clrnormalbgto "${pal[10]}"
inactiveborderColor "${pal[7]}"
inactivetextcolor "${pal[5]}"
fi
openbox --reconfigure
colorizer-ob -s 2>/dev/null
}
case "$1" in
theme) theme "$2";;
@ -800,12 +857,15 @@ case "$1" in
activebuttonscolors) activebuttonscolors "$2";;
fontfamily) fontfamily "$2";;
fontweight) fontweight "$2";;
fontweight_inactive) fontweight_inactive "$2";;
fontslant) fontslant "$2";;
fontslant_inactive) fontslant_inactive "$2";;
fontsize) fontsize "$2";;
fontweighttoggle) fontweighttoggle;;
fontslanttoggle) fontslanttoggle;;
randomizer) randomizer;;
tweak) tweak "$2";;
mono) mono "$2" "$3";;
savetheme) savetheme "$2";;
applyscheme) applyscheme "$2" "$3";;
applytheme) applytheme "$2" "$3";;

View File

@ -26,210 +26,210 @@ legend{color:inherit;display:table;max-width:100%;padding:0;white-space:normal}t
/* End extract */
html,body{font-family:Verdana,sans-serif;font-size:15px;line-height:1.5}html{overflow-x:hidden}
h1{font-size:36px}h2{font-size:30px}h3{font-size:24px}h4{font-size:20px}h5{font-size:18px}h6{font-size:16px}
.w3-serif{font-family:serif}.w3-sans-serif{font-family:sans-serif}.w3-cursive{font-family:cursive}.w3-monospace{font-family:monospace}
h1,h2,h3,h4,h5,h6{font-family:"Segoe UI",Arial,sans-serif;font-weight:400;margin:10px 0}.w3-wide{letter-spacing:4px}
.serif{font-family:serif}.sans-serif{font-family:sans-serif}.cursive{font-family:cursive}.monospace{font-family:monospace}
h1,h2,h3,h4,h5,h6{font-family:"Segoe UI",Arial,sans-serif;font-weight:400;margin:10px 0}.wide{letter-spacing:4px}
hr{border:0;border-top:1px solid #eee;margin:20px 0}
.w3-image{max-width:100%;height:auto}img{vertical-align:middle}a{color:inherit}
.w3-table,.w3-table-all{border-collapse:collapse;border-spacing:0;width:100%;display:table}.w3-table-all{border:1px solid #ccc}
.w3-bordered tr,.w3-table-all tr{border-bottom:1px solid #ddd}.w3-striped tbody tr:nth-child(even){background-color:#f1f1f1}
.w3-table-all tr:nth-child(odd){background-color:#fff}.w3-table-all tr:nth-child(even){background-color:#f1f1f1}
.w3-hoverable tbody tr:hover,.w3-ul.w3-hoverable li:hover{background-color:#ccc}.w3-centered tr th,.w3-centered tr td{text-align:center}
.w3-table td,.w3-table th,.w3-table-all td,.w3-table-all th{padding:8px 8px;display:table-cell;text-align:left;vertical-align:top}
.w3-table th:first-child,.w3-table td:first-child,.w3-table-all th:first-child,.w3-table-all td:first-child{padding-left:16px}
.w3-btn,.w3-button{border:none;display:inline-block;padding:8px 16px;vertical-align:middle;overflow:hidden;text-decoration:none;color:inherit;background-color:inherit;text-align:center;cursor:pointer;white-space:nowrap}
.w3-btn:hover{box-shadow:0 8px 16px 0 rgba(0,0,0,0.2),0 6px 20px 0 rgba(0,0,0,0.19)}
.w3-btn,.w3-button{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none}
.w3-disabled,.w3-btn:disabled,.w3-button:disabled{cursor:not-allowed;opacity:0.3}.w3-disabled *,:disabled *{pointer-events:none}
.w3-btn.w3-disabled:hover,.w3-btn:disabled:hover{box-shadow:none}
.w3-badge,.w3-tag{background-color:#000;color:#fff;display:inline-block;padding-left:8px;padding-right:8px;text-align:center}.w3-badge{border-radius:50%}
.w3-ul{list-style-type:none;padding:0;margin:0}.w3-ul li{padding:8px 16px;border-bottom:1px solid #ddd}.w3-ul li:last-child{border-bottom:none}
.w3-tooltip,.w3-display-container{position:relative}.w3-tooltip .w3-text{display:none}.w3-tooltip:hover .w3-text{display:inline-block}
.w3-ripple:active{opacity:0.5}.w3-ripple{transition:opacity 0s}
.w3-input{padding:8px;display:block;border:none;border-bottom:1px solid #ccc;width:100%}
.w3-select{padding:9px 0;width:100%;border:none;border-bottom:1px solid #ccc}
.w3-dropdown-click,.w3-dropdown-hover{position:relative;display:inline-block;cursor:pointer}
.w3-dropdown-hover:hover .w3-dropdown-content{display:block}
.w3-dropdown-hover:first-child,.w3-dropdown-click:hover{background-color:#ccc;color:#000}
.w3-dropdown-hover:hover > .w3-button:first-child,.w3-dropdown-click:hover > .w3-button:first-child{background-color:#ccc;color:#000}
.w3-dropdown-content{cursor:auto;color:#000;background-color:#fff;display:none;position:absolute;min-width:160px;margin:0;padding:0;z-index:1}
.w3-check,.w3-radio{width:24px;height:24px;position:relative;top:6px}
.w3-sidebar{height:100%;width:200px;background-color:#fff;position:fixed!important;z-index:1;overflow:auto}
.w3-bar-block .w3-dropdown-hover,.w3-bar-block .w3-dropdown-click{width:100%}
.w3-bar-block .w3-dropdown-hover .w3-dropdown-content,.w3-bar-block .w3-dropdown-click .w3-dropdown-content{min-width:100%}
.w3-bar-block .w3-dropdown-hover .w3-button,.w3-bar-block .w3-dropdown-click .w3-button{width:100%;text-align:left;padding:8px 16px}
.w3-main,#main{transition:margin-left .4s}
.w3-modal{z-index:3;display:none;padding-top:100px;position:fixed;left:0;top:0;width:100%;height:100%;overflow:auto;background-color:rgb(0,0,0);background-color:rgba(0,0,0,0.4)}
.w3-modal-content{margin:auto;background-color:#fff;position:relative;padding:0;outline:0;width:600px}
.w3-bar{width:100%;overflow:hidden}.w3-center .w3-bar{display:inline-block;width:auto}
.w3-bar .w3-bar-item{padding:8px 16px;float:left;width:auto;border:none;display:block;outline:0}
.w3-bar .w3-dropdown-hover,.w3-bar .w3-dropdown-click{position:static;float:left}
.w3-bar .w3-button{white-space:normal}
.w3-bar-block .w3-bar-item{width:100%;display:block;padding:8px 16px;text-align:left;border:none;white-space:normal;float:none;outline:0}
.w3-bar-block.w3-center .w3-bar-item{text-align:center}.w3-block{display:block;width:100%}
.w3-responsive{display:block;overflow-x:auto}
.w3-container:after,.w3-container:before,.w3-panel:after,.w3-panel:before,.w3-row:after,.w3-row:before,.w3-row-padding:after,.w3-row-padding:before,
.w3-cell-row:before,.w3-cell-row:after,.w3-clear:after,.w3-clear:before,.w3-bar:before,.w3-bar:after{content:"";display:table;clear:both}
.w3-col,.w3-half,.w3-third,.w3-twothird,.w3-threequarter,.w3-quarter{float:left;width:100%}
.w3-col.s1{width:8.33333%}.w3-col.s2{width:16.66666%}.w3-col.s3{width:24.99999%}.w3-col.s4{width:33.33333%}
.w3-col.s5{width:41.66666%}.w3-col.s6{width:49.99999%}.w3-col.s7{width:58.33333%}.w3-col.s8{width:66.66666%}
.w3-col.s9{width:74.99999%}.w3-col.s10{width:83.33333%}.w3-col.s11{width:91.66666%}.w3-col.s12{width:99.99999%}
@media (min-width:601px){.w3-col.m1{width:8.33333%}.w3-col.m2{width:16.66666%}.w3-col.m3,.w3-quarter{width:24.99999%}.w3-col.m4,.w3-third{width:33.33333%}
.w3-col.m5{width:41.66666%}.w3-col.m6,.w3-half{width:49.99999%}.w3-col.m7{width:58.33333%}.w3-col.m8,.w3-twothird{width:66.66666%}
.w3-col.m9,.w3-threequarter{width:74.99999%}.w3-col.m10{width:83.33333%}.w3-col.m11{width:91.66666%}.w3-col.m12{width:99.99999%}}
@media (min-width:993px){.w3-col.l1{width:8.33333%}.w3-col.l2{width:16.66666%}.w3-col.l3{width:24.99999%}.w3-col.l4{width:33.33333%}
.w3-col.l5{width:41.66666%}.w3-col.l6{width:49.99999%}.w3-col.l7{width:58.33333%}.w3-col.l8{width:66.66666%}
.w3-col.l9{width:74.99999%}.w3-col.l10{width:83.33333%}.w3-col.l11{width:91.66666%}.w3-col.l12{width:99.99999%}}
.w3-rest{overflow:hidden}.w3-stretch{margin-left:-16px;margin-right:-16px}
.w3-content,.w3-auto{margin-left:auto;margin-right:auto}.w3-content{max-width:980px}.w3-auto{max-width:1140px}
.w3-cell-row{display:table;width:100%}.w3-cell{display:table-cell}
.w3-cell-top{vertical-align:top}.w3-cell-middle{vertical-align:middle}.w3-cell-bottom{vertical-align:bottom}
.w3-hide{display:none!important}.w3-show-block,.w3-show{display:block!important}.w3-show-inline-block{display:inline-block!important}
@media (max-width:1205px){.w3-auto{max-width:95%}}
@media (max-width:600px){.w3-modal-content{margin:0 10px;width:auto!important}.w3-modal{padding-top:30px}
.w3-dropdown-hover.w3-mobile .w3-dropdown-content,.w3-dropdown-click.w3-mobile .w3-dropdown-content{position:relative}
.w3-hide-small{display:none!important}.w3-mobile{display:block;width:100%!important}.w3-bar-item.w3-mobile,.w3-dropdown-hover.w3-mobile,.w3-dropdown-click.w3-mobile{text-align:center}
.w3-dropdown-hover.w3-mobile,.w3-dropdown-hover.w3-mobile .w3-btn,.w3-dropdown-hover.w3-mobile .w3-button,.w3-dropdown-click.w3-mobile,.w3-dropdown-click.w3-mobile .w3-btn,.w3-dropdown-click.w3-mobile .w3-button{width:100%}}
@media (max-width:768px){.w3-modal-content{width:500px}.w3-modal{padding-top:50px}}
@media (min-width:993px){.w3-modal-content{width:900px}.w3-hide-large{display:none!important}.w3-sidebar.w3-collapse{display:block!important}}
@media (max-width:992px) and (min-width:601px){.w3-hide-medium{display:none!important}}
@media (max-width:992px){.w3-sidebar.w3-collapse{display:none}.w3-main{margin-left:0!important;margin-right:0!important}.w3-auto{max-width:100%}}
.w3-top,.w3-bottom{position:fixed;width:100%;z-index:1}.w3-top{top:0}.w3-bottom{bottom:0}
.w3-overlay{position:fixed;display:none;width:100%;height:100%;top:0;left:0;right:0;bottom:0;background-color:rgba(0,0,0,0.5);z-index:2}
.w3-display-topleft{position:absolute;left:0;top:0}.w3-display-topright{position:absolute;right:0;top:0}
.w3-display-bottomleft{position:absolute;left:0;bottom:0}.w3-display-bottomright{position:absolute;right:0;bottom:0}
.w3-display-middle{position:absolute;top:50%;left:50%;transform:translate(-50%,-50%);-ms-transform:translate(-50%,-50%)}
.w3-display-left{position:absolute;top:50%;left:0