Main window improvements

master 0.9.69
Daniel Napora 2024-01-25 13:01:29 +01:00
parent e52e4c06b5
commit fbdfcc7efa
5 changed files with 464 additions and 158 deletions

View File

@ -67,11 +67,27 @@ sd ".*bar_spacing .*" "bar_spacing = ${1}" ${CFGFILE}
reload_config
}
info () {
case "$LANG" in
pl*)
INFO_HEAD="Porady dla Cava"
INFO_TXT="\nCava jest uruchomiona w przezroczystym oknie...\n\
Możesz je więc <b>przesuwać</b> lub <b>zmieniać rozmiar</b> tak jak każde inne okno\n\
<i>Przesuwanie</i>: przytrzymaj <b>Alt</b> i przeciągnij\n\
<i>Zmiana rozmiaru</i>: przytrzymaj <b>Alt</b> i przeciągnij prawym przyciskiem myszy\n\n \
Użyj strzałek <b> </b>, aby zmienić szerokość słupków"
;;
*)
INFO_HEAD="Cava tips & tricks"
INFO_TXT="\nCava runs inside transparent window...\n\
So you can <b>move</b> or <b>resize</b> it like any other window\n\
<i>Move</i>: hold <b>Alt</b> and drag\n\
<i>Resize</i>: hold <b>Alt</b> and drag with right mouse button\n\n \
Use arrows <b> </b> to change bar width"
;;
esac
notify-send.sh -i amarok_playcount -u critical "$INFO_HEAD" "$INFO_TXT"
}
case "$1" in
mode) mode "$2";;
@ -85,6 +101,6 @@ case "$1" in
reload_colors)reload_colors;;
bar_width)bar_width "$2";;
bar_spacing)bar_spacing "$2";;
info) info;;
*):;;
esac

View File

@ -44,12 +44,6 @@ fi
case "$LANG" in
pl*)
INFO="Cava porady"
INFO_HEAD="Porady dla Cava"
INFO_TXT="\n1. Cava jest uruchomiona w przezroczystym oknie...\n \
Możesz je więc <b>przesuwać</b> lub <b>zmieniać rozmiar</b> tak jak każde inne okno\n \
<i>Przesuwanie</i>: przytrzymaj <b>Alt</b> i przeciągnij\n \
<i>Zmiana rozmiaru</i>: przytrzymaj <b>Alt</b> i przeciągnij prawym przyciskiem myszy\n\n \
2. Użyj strzałek <b> </b>, aby zmienić szerokość słupków"
COLORIZE_CAVA="Pokoloruj Cava"
COLOR="Jednolity kolor"
REVERSE_GRADIENT="Odwróć kolory gradientu"
@ -74,12 +68,6 @@ Możesz je więc <b>przesuwać</b> lub <b>zmieniać rozmiar</b> tak jak każde i
;;
*)
INFO="CaVa tips &amp; tricks"
INFO_HEAD="Cava tips & tricks"
INFO_TXT="\n1. Cava runs inside transparent window...\n \
So you can <b>move</b> or <b>resize</b> it like any other window\n \
<i>Move</i>: hold <b>Alt</b> and drag\n \
<i>Resize</i>: hold <b>Alt</b> and drag with right mouse button\n\n \
2. Use arrows <b> </b> to change bar width"
COLORIZE_CAVA="Colorize Cava"
COLOR="Solid Color"
REVERSE_GRADIENT="Reverse gradient's colors"
@ -157,7 +145,7 @@ FGT=$(pastel textcolor ${FGC}|pastel format hex)
out+=("󰑓 $RELOAD,cavactl reload;$me")
out+=("󰑓 $RELOAD_COLORS,cavactl reload_colors;$me")
out+=("^sep()")
out+=(" $INFO,notify-send.sh -i music -u critical '$INFO_HEAD' '$INFO_TXT'")
out+=(" $INFO,cavactl info")
### RUN

View File

@ -282,6 +282,19 @@ restartone () {
kill ${1}
startone ${1}
}
toggleone () {
if pgrep -u $USER -af "conky .*${1}" >/dev/null; then
kill "${1}"
else
CCFG=$(ls ~/.config/conky/${1}*.conkyrc)
#notify-send.sh "Conky" "$CCFG"
if test -f "$CCFG";
then
startone "$CCFG"
fi
#conky -c "${i}" &
fi
}
makemoveableall () {
wmctrl -k on
sd "own_window_type.*$" "own_window_type = 'normal'," ${CONKYDIR}/*mbcolor.conkyrc
@ -985,7 +998,7 @@ cmdmenu () {
LINES=$(grep -Ev "^#|^$" ${CONKYDIR}/menuscripts/${name}.csv|wc -l)
#notify-send.sh "$LINES"
if [ ${LINES} == 0 ]; then
contextmenu
: # do nothing, was contextmenu
fi
if [ ${LINES} == 1 ]; then
# 1 line - execute command (one line menu make no sense)
@ -1001,7 +1014,7 @@ cmdmenu () {
CUSTOMCOMMANDS=". ${CONKYDIR}/menuscripts/${name}.csv"
fi
else
contextmenu
: # do nothing
fi
# otherwise build and show standalone menu with custom commands
@ -1267,6 +1280,7 @@ case "$1" in
startone) startone "$2";;
startall) startall;;
kill) kill "$2";;
toggleone) toggleone "$2";;
restartone) restartone "$2";;
contextmenu) contextmenu;;
cmdmenu) cmdmenu;;

View File

@ -11,8 +11,10 @@
body{
background-color:#222222;
color: #999999;
font-size: 1.6vw !important;
font-family: 'Symbols', sans-serif;
}
.w3-dark{background-color:#292929;}
div.fixed {
position: fixed;
top: 4px;
@ -23,7 +25,7 @@ div.fixeddown {
position: fixed;
bottom:0;
left:0;
width:160px;
width:20%;
}
div.fixed .w3-bar-item {margin-right:4px; border-radius:4px;}
.w3-third {padding: 0.01em 4px;}
@ -31,8 +33,9 @@ div.fixed .w3-bar-item {margin-right:4px; border-radius:4px;}
.w3-button .w3-right {position:absolute; top:0; right:6px;}
section.tab {padding-top: 0;}
section#Colorizer {padding-top: 0.01em;}
div.fixeddown p {margin:2px 0;}
div.fixeddown a {text-decoration:none;margin:0 2px;}
div.fixeddown p {margin:0;}
div.fixeddown p.w3-black a {text-decoration:none;margin:0 4px;}
.logo {cursor:pointer;width:6vw;height:6vw;}
.link {cursor:pointer;}
.w3-bar-block .w3-btn {width: 100px;text-align:center;}
.w3-bar-block .w3-btn:hover {background-color:white;color:gray;}
@ -54,12 +57,20 @@ kbd {
padding: 2px 4px;
white-space: nowrap;
}
nav button.w3-bar-item {padding:4px 12px !important;}
nav button.w3-bar-item {padding:3px 12px !important;}
.w3-small {font-size: 1.5vw !important;}
.w3-tiny {font-size: 1.25vw !important;}
h2 {font-size: 3vw !important;}
h3 {font-size: 2.4vw !important;}
h4 {font-size: 2.2vw !important;}
h5 {font-size: 2vw !important;border-bottom: 1px solid;padding-left: 1em;}
.w3-large {width:3.2vw !important;height:2.4vw !important;font-size: 2.4vw !important;}
p.w3-black a {font-size:2.4vw !important;}
</style>
<body>
<div class="w3-sidebar w3-bar-block w3-dark-grey w3-card" style="width:160px">
<div class="w3-center w3-margin"><img src="./img/colorizer.png" class="link" title="Colorizer" onclick="openTab(event, 'Colorizer')"></div>
<div class="w3-sidebar w3-bar-block w3-dark-grey w3-card" style="width:20%">
<div class="w3-center" style="margin:8px;"><img src="./img/colorizer.png" class="logo" title="Colorizer" onclick="openTab(event, 'Colorizer')"></div>
<nav>
<button class="w3-bar-item w3-button w3-small tablink" onclick="openTab(event, 'Colorizer')">Colorizer</button>
<button class="w3-bar-item w3-button w3-small tablink" onclick="openTab(event, 'Openbox')">Openbox Theme</button>
@ -68,17 +79,23 @@ nav button.w3-bar-item {padding:4px 12px !important;}
<button class="w3-bar-item w3-button w3-small tablink" onclick="openTab(event, 'Tint2')">Tint2 Panel</button>
<button class="w3-bar-item w3-button w3-small tablink" onclick="openTab(event, 'Wall2theme')">Wallpaper  themes</button>
<button class="w3-bar-item w3-button w3-small tablink" onclick="openTab(event, 'pyradiocava')"><i>Cava, PyRadio</i></button>
<button class="w3-bar-item w3-button w3-small tablink" onclick="openTab(event, 'fonts')">Fonts</i></button>
<button class="w3-bar-item w3-button w3-small tablink" onclick="openTab(event, 'Terminal')">Terminal theme</button>
<button class="w3-bar-item w3-button w3-small tablink" onclick="openTab(event, 'Save')">Save and Restore</button>
</nav>
<div class="w3-center" style="margin: 60px 10px 0 10px;">
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny w3-tooltip w3-lime" style="margin-top:1px;" href="run://pcmanwp"><span class="w3-right w3-large"></span>Choose wallpaper<span class="w3-text w3-tag w3-medium w3-round" style="position:fixed;left:144px;bottom:178px">Choose wallpaper from image context menu</span></a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny w3-tooltip w3-khaki" style="margin-top:4px;" href="run://colorizer -s"><span class="w3-right w3-large"></span>Colorizer Rootmenu<span class="w3-text w3-tag w3-medium w3-round" style="position:fixed;left:144px;bottom:148px">Colorizer Menu (advanced)</span></a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny w3-tooltip w3-amber" style="margin-top:1px;" href="run://colorizer-ob -s"><span class="w3-right w3-large"></span>Openbox module<span class="w3-text w3-tag w3-medium w3-round" style="position:fixed;left:144px;bottom:118px">Openbox Window Decoration module</span></a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny w3-tooltip w3-orange" style="margin-top:1px;" href="run://colorizer-menus -s"><span class="w3-right w3-large"></span>Menu module<span class="w3-text w3-tag w3-medium w3-round" style="position:fixed;left:144px;bottom:88px">Menus (jgmenu) module</span></a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny w3-tooltip w3-deep-orange" style="margin-top:1px;" href="run://colorizer-conky -s"><span class="w3-right w3-large"></span>Conky module<span class="w3-text w3-tag w3-medium w3-round" style="position:fixed;left:144px;bottom:58px">Conky Manager &amp; Colorizer </span></a>
<div class="fixeddown">
<div class="w3-center w3-small" style="margin: 0 6px 4px 2px;">
<p><em>Advanced (dynamic menus)</em></p>
<p>
<a class="w3-tag w3-small w3-grey" href="run://colorizer -s"> Colorizer</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-amber" href="run://colorizer-ob -s"> Openbox</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-amber" href="run://colorizer-conky -s"> Conky</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-amber" href="run://colorizer-menus -s"> Menu</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-amber" href="run://colorizer-fonts -s"> Fonts</a><br />
<a class="w3-tag w3-small w3-amber" href="run://colorizer-cava -s">󰺢 Cava</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-amber" href="run://colorizer-pyradio -s"> PyRadio</a>
</p>
</div>
<div class="fixeddown">
<p class="w3-center w3-black">
<a href="https://maboxlinux.org" class="w3-tooltip"><span class="w3-text w3-tag w3-small w3-round" style="position:absolute;left:-10px;bottom:22px">Mabox Website</span></a>
<a href="https://forum.maboxlinux.org" class="w3-tooltip"><span class="w3-text w3-tag w3-small w3-round" style="position:absolute;left:-10px;bottom:22px">Community Forum</span></a>
@ -88,7 +105,7 @@ nav button.w3-bar-item {padding:4px 12px !important;}
</div>
</div>
<div style="margin-left:160px;" class="w3-small">
<div style="margin-left:20%;" class="w3-small">
<section id="Colorizer" class="w3-container tab" style="min-height:100vh;">
@ -105,7 +122,7 @@ nav button.w3-bar-item {padding:4px 12px !important;}
<li><strong><span class="w3-tag w3-round w3-tiny w3-amber link" onclick="openTab(event, 'Wall2theme')">Generate themes</span></strong> for all above <strong>from Wallpaper colors</strong></li>
<!--<li><strong>PyRadio</strong> - Internet Radio Player</li>//-->
</ul></p>
<p class="w3-center">  Try <strong>Randomizer</strong> to change themes quickly. You can securely reset to defaults at any time <span class="w3-tag w3-round w3-red">New!</span></p>
<p class="w3-center">  Try <strong>Randomizer</strong> to change themes quickly. You can securely reset to defaults at any time.</p>
<div class="w3-row">
<div class="w3-half w3-container">
<div class="w3-card w3-round w3-padding w3-deep-purple"><span class="w3-right w3-xxlarge"></span><p><em>Quickly <strong>randomize</strong> <br />colorschemes for...</em></p>
@ -149,15 +166,15 @@ nav button.w3-bar-item {padding:4px 12px !important;}
</div>
<div class="w3-third w3-padding-16">
<div class="w3-card w3-padding-small w3-dark-grey"><span class="w3-right w3-xlarge"></span>
<p><strong>Quickly set...</strong></p>
<p><strong>Set window decoration</strong></p>
<div class="w3-bar-block w3-grey">
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://randomizer ob"><span class="w3-right w3-large"></span>Random theme</a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://randomizer ob"><span class="w3-right w3-large"></span>Random</a>
</div>
<div class="w3-bar-block w3-grey" style="margin-top:1px;">
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://w2theme ob dark show"><span class="w3-right w3-large"></span>Dark decoration<br /><em>(from wallpaper color palette)</em></a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://w2theme ob dark show"><span class="w3-right w3-large"></span>Dark <em>(from wallpaper)</em></a>
</div>
<div class="w3-bar-block w3-grey" style="margin-top:1px;">
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://w2theme ob light show"><span class="w3-right w3-large"></span>Light decoration<br /><em>(from wallpaper color palette)</em></a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://w2theme ob light show"><span class="w3-right w3-large"></span>Light <em>(from wallpaper)</em></a>
</div>
<div class="w3-bar-block w3-grey" style="margin-top:1px;">
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny w3-hover-green" href="run://colorizer-ob -s"><span class="w3-right w3-large"></span> Customize...</a>
@ -235,7 +252,7 @@ nav button.w3-bar-item {padding:4px 12px !important;}
</div>
</div>
</div>
<div class="w3-large w3-panel w3-display-container">Window title
<div class="w3-panel w3-panel w3-display-container">Window title
<div class="w3-display-topright w3-medium"><span class="w3-tiny">font color:</span>
<a class="w3-tag " style="background-color:#FFFFFF" href="run://obtctl activetextcolor #FFFFFF">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag " style="background-color:#BBBBBB" href="run://obtctl activetextcolor #BBBBBB">&nbsp;&nbsp;</a>
@ -300,7 +317,7 @@ nav button.w3-bar-item {padding:4px 12px !important;}
<div class="w3-row w3-margin-top">
<div class="w3-col m5 w3-black w3-round">
<h5 class="w3-center">Title bar color</h5>
<p class="w3-center">Title bar color</p>
<p class="w3-center">for active window</p>
<div class="w3-center w3-padding">
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#DDDDDD" href="run://obtctl clractivebg #DDDDDD">&nbsp;&nbsp;</a>
@ -327,16 +344,12 @@ nav button.w3-bar-item {padding:4px 12px !important;}
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#87794e" href="run://obtctl clractivebg #87794e">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#a0522d" href="run://obtctl clractivebg #a0522d">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#222222" href="run://obtctl clractivebg #222222">&nbsp;&nbsp;</a>
<p><a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://mbclr pixelcolor obtctl clractivebg"><big></big> Pick from screen</a></p>
</div>
<p class="w3-padding"><em>Note!</em><br />
Changing the background color will also set:<br />
- border color to the same color<br />
- BGCOLOR_TO color for a subtle gradient
</p>
</div>
<div class="w3-col m1">&nbsp;</div>
<div class="w3-col w3-black m6 w3-round">
<h5 class="w3-center">Gradient type</h5>
<p class="w3-center">Gradient type</p>
<p class="w3-center">
<a href="run://obtctl gradient_type solid"><img src="./img/solid.png"></a>
<a href="run://obtctl gradient_type vertical"><img src="./img/vertical.png"></a>
@ -368,15 +381,15 @@ nav button.w3-bar-item {padding:4px 12px !important;}
</div>
<div class="w3-third w3-padding-16">
<div class="w3-card w3-padding-small w3-blue-gray"><span class="w3-right w3-xlarge"></span>
<p><strong>Quickly set...</strong></p>
<p><strong>Set menu theme...</strong></p>
<div class="w3-bar-block w3-grey">
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://randomizer menu show"><span class="w3-right w3-large"></span> Random theme</a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://randomizer menu show"><span class="w3-right w3-large"></span> Random</a>
</div>
<div class="w3-bar-block w3-grey" style="margin-top:1px;">
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://w2theme menu dark show"><span class="w3-right w3-large"></span>Dark background<br/><em>(from wallpaper color palette)</em></a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://w2theme menu dark show"><span class="w3-right w3-large"></span>Dark <em>(from wallpaper)</em></a>
</div>
<div class="w3-bar-block w3-grey" style="margin-top:1px;">
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://w2theme menu light show"><span class="w3-right w3-large"></span>Light background<br/><em>(from wallpaper color palette)</em></a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://w2theme menu light show"><span class="w3-right w3-large"></span>Light <em>(from wallpaper)</em></a>
</div>
<div class="w3-bar-block w3-grey" style="margin-top:1px;">
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny w3-hover-green" href="run://colorizer-menus -s"><span class="w3-right w3-large"></span> Customize...</a>
@ -394,31 +407,43 @@ nav button.w3-bar-item {padding:4px 12px !important;}
<section id="Conky" class="w3-container tab" style="display:none;min-height:100vh;">
<div class="w3-row">
<div class="w3-twothird">
<h2>Conky Manager and colorizer</h2>
<p>Mabox provides several Conky configurations.<br />Use <a class="w3-tag w3-round w3-small w3-grey w3-hover-amber" href="run://colorizer-conky -s"> Conky Manager</a> to test and select which ones you like.</p>
<p>Conky in Mabox have been equipped with additional powers...</p>
<p>Click <strong>right mouse button</strong> on any Conky and you'll see a <strong>context menu</strong>. It allows you to conveniently:
<ul>
<li>set position on the screen</li>
<li>manually change the background color or make it transparent</li>
<li>set text colors, borders, shadow or outline effects</li>
<li>apply one of the ready-made color themes for the selected Conky - or for all </li>
<li>disable (kill), reload or edit Conky</li>
</ul>
You can add <strong>your own commands</strong> to each Conky, which will be shown on <strong>left mouse click</strong> <em>(check the logo)</em>.
</p>
<h2>Conky</h2>
<p>Mabox provides several Conky configurations. <i>click names below to toggle</i></p>
<p class="w3-center">
System Info<br />
<a class="w3-tag w3-small w3-teal" href="run://conkyctl toggleone sysinfo_mbcolor">Default</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-teal" href="run://conkyctl toggleone sysinfo_graph">with Graph</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-teal" href="run://conkyctl toggleone mabox_info">Mini</a><br />
<a class="w3-tag w3-small w3-teal" href="run://conkyctl toggleone CPU">CPU</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-teal" href="run://conkyctl toggleone RAM">RAM</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-teal" href="run://conkyctl toggleone mount_points">Discs</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-teal" href="run://conkyctl toggleone Network">Network</a><br />
Educational</br />
<a class="w3-tag w3-small w3-teal" href="run://conkyctl toggleone shortcuts_mbcolor">Shortcuts</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-teal" href="run://conkyctl toggleone PCmanFM">PCmanFM</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-teal" href="run://conkyctl toggleone tiling_terminal">Terminal</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-teal" href="run://conkyctl toggleone mabox_tools_">Mabox Tools</a><br />
Clock and others<br />
<a class="w3-tag w3-small w3-teal" href="run://conkyctl toggleone clock_mbcolor">Clock</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-teal" href="run://conkyctl toggleone clock_and_date">Clock and Date</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-teal" href="run://conkyctl toggleone quoter_">Quotes</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-teal" href="run://conkyctl toggleone logo_">Logo</a>
</p>
</div>
<div class="w3-third w3-padding-16">
<div class="w3-card w3-padding-small w3-brown"><span class="w3-right w3-xlarge"></span>
<p><strong>Quickly set...</strong></p>
<p><strong>Set Conky colorscheme...</strong></p>
<div class="w3-bar-block w3-grey">
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://randomizer conky"><span class="w3-right w3-large"></span>Random colorscheme</a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://randomizer conky"><span class="w3-right w3-large"></span>Random</a>
</div>
<div class="w3-bar-block w3-grey" style="margin-top:1px;">
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://w2theme conky dark"><span class="w3-right w3-large"></span>Dark background<br><em>(from wallpaper color palette)</em></a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://w2theme conky dark"><span class="w3-right w3-large"></span>Dark <em>(from wallpaper)</em></a>
</div>
<div class="w3-bar-block w3-grey" style="margin-top:1px;">
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://w2theme conky light"><span class="w3-right w3-large"></span>Light background<br><em>(from wallpaper color palette)</em></a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://w2theme conky light"><span class="w3-right w3-large"></span>Light<em>(from wallpaper)</em></a>
</div>
<div class="w3-bar-block w3-grey" style="margin-top:1px;">
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny w3-hover-green" href="run://colorizer-conky -s"><span class="w3-right w3-large"></span>Customize...</a>
@ -429,19 +454,38 @@ You can add <strong>your own commands</strong> to each Conky, which will be show
</div>
</div>
</div>
<p>Conky in Mabox has been equipped with additional powers not available in any other Linux distribution!</p>
<h5>Easy on screen arranging</h5>
<p>
<a class="w3-tag w3-small w3-black" href="run://conkyctl makemoveableall">󰆾 Make Moveable all </a> and change Conkys position by dragging one by one. (Hold <kbd>Alt</kbd> while dragging)
</p>
<h5>Right mouse click for customization context menu</h5>
<p>Click <strong>right mouse button</strong> on any Conky for <strong>context menu</strong>, which allows you to:
<ul>
<li>apply one of the ready-made color themes for the selected Conky</li>
<li>set text colors, borders, shadow or outline effects</li>
<li>manually change the background color or make it transparent</li>
<li>disable (kill), reload or edit Conky</li>
<li>add or edit custom commands for left click (see below)</li>
</ul>
</p>
<h5>Own command(s) Launcher (or menu) on left click on Conky</h5>
<p>You can add <strong>your own commands</strong> to each Conky, which will be shown on <strong>left mouse click</strong>.</p>
<p>To edit commands, right-click on a single Conky and select -> <strong>Edit cmd...</strong> from the menu.</p>
<p>If only one command is defined, Conky will act like a launcher (icon) - firing up command immediately after left click.
If you add more commands, a menu will be shown.</p>
<p><a class="w3-tag w3-small w3-teal" href="run://conkyctl toggleone sysinfo_mbcolor">Default</a> and <a class="w3-tag w3-small w3-teal" href="run://conkyctl toggleone logo_">Logo</a> Conky already have predefined commands, so left-click on them to see this feature in action.</p>
<p>Syntax for adding commands is very simple, see blog post: <a href="https://blog.maboxlinux.org/how-to-add-custom-commands-to-menu-and-sidepanels/">How to add custom commands to Menu and SidePanels</a></p>
<h5>Tips</h5>
<div class="w3-panel w3-dark-grey w3-rightbar w3-border-black w3-border">
<p><kbd>Super</kbd> + <kbd>C</kbd> - <strong>toggle Conky</strong> - start/stop Conky session</p>
</div>
<div class="w3-panel w3-dark-grey w3-leftbar w3-border-black w3-border">
<p><strong>Quickly place Conky on screen</strong></p>
<p>To quickly arrange Conky to your liking, hold down the <kbd>Ctrl</kbd> key and click any Conky. You can now drag Conky anywhere on your desktop.</p>
<p>Click actions on any Conky:</p>
<p><kbd>right click</kbd> to access <strong>context menu</strong></p>
<p><kbd>left click</kbd> to <strong>run command</strong> or <strong>show menu</strong> (if defined)</p>
<p><kbd>Super</kbd> + <kbd>left click</kbd> will make all Conkies moveable</p>
<p>Global shortcut:</p>
<p><kbd>Super</kbd> + <kbd>C</kbd> - <strong>toggle Conky session</strong> - start/stop all Conkies</p>
</div>
</section>
@ -465,7 +509,7 @@ You can add <strong>your own commands</strong> to each Conky, which will be show
<div class="w3-card w3-round w3-padding w3-deep-purple"><span class="w3-right w3-xxlarge"></span>
<p><br /><strong>Set Wallpaper</strong></p>
<div class="w3-bar-block w3-grey">
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://pcmanfm -n /usr/share/backgrounds ~/wallpapers">Select</a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://pcmanfmwp">Select</a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://nitrogen --random /usr/share/backgrounds --set-scaled --save">Random System Wallpaper</a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://nitrogen --random wallpapers --set-scaled --save">Random User Wallpaper</a>
</div>
@ -523,6 +567,16 @@ You can add <strong>your own commands</strong> to each Conky, which will be show
</div>
</section>
<section id="fonts" class="w3-container tab" style="display:none;min-height:100vh">
<div class="fixed">
<div class="w3-bar">
<a class="w3-button w3-bar-item w3-small w3-grey w3-hover-amber w3-right" href="run://colorizer-fonts -s"> Fonts - dynamic menu</a>
</div>
</div>
<h2>Fonts</h2>
<p>Use dynamic menu <a class="w3-tag w3-small w3-amber" href="run://colorizer-fonts -s"> Fonts</a> to set fonts for GTK, Conky and Menu/Panels.</p>
</section>
<section id="pyradiocava" class="w3-container tab" style="display:none;min-height:100vh;">
<div class="fixed">
<div class="w3-bar">
@ -530,9 +584,87 @@ You can add <strong>your own commands</strong> to each Conky, which will be show
</div>
</div>
<h3>Cava - Audio Visualizer</h3>
<p>You can turn on audio visualization while listening to music. Click below, to try different options (numbers means height in pixels)</p>
<p>Full screen width: <a class="w3-tag w3-amber" href="run://mb-music cavastart 200 full">200</a> <a class="w3-tag w3-amber" href="run://mb-music cavastart 100 full">100</a> <a class="w3-tag w3-amber" href="run://mb-music cavastart 50 full">50</a> or half screen width: <a class="w3-tag w3-amber" href="run://mb-music cavastart 200 half">200</a> <a class="w3-tag w3-amber" href="run://mb-music cavastart 100 half">100</a> <a class="w3-tag w3-amber" href="run://mb-music cavastart 50 half">50</a></p>
<p>Use Colorizer <a class="w3-tag w3-small w3-orange" href="run://colorizer-cava -s">󰺢 Cava module </a> to fine-tune colors, gradients and bars.</p>
<p><strong>Cava</strong> is a bar spectrum audio visualizer for terminal.<br />
In Mabox you can easily run Cava in a transparent terminal - which gives an interesting effect...</p>
<p><a class="w3-tag w3-small w3-amber" href="run://mb-music cavastart">󰺢 Start</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-red" href="run://mb-music cavakill"> Kill</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-green" href="run://cavactl info"> Info</a> </p>
<div class="w3-row-padding w3-stretch">
<div class="w3-third w3-center">
<p><strong>Color</strong></p>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#DDDDDD" href="run://cavactl foreground #DDDDDD">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#a4c400" href="run://cavactl foreground #a4c400">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#60a917" href="run://cavactl foreground #60a917">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#008a00" href="run://cavactl foreground #008a00">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#00aba9" href="run://cavactl foreground #00aba9">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#1ba1e2" href="run://cavactl foreground #1ba1e2">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#3e65ff" href="run://cavactl foreground #3e65ff">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#0050ef" href="run://cavactl foreground #0050ef">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#6a00ff" href="run://cavactl foreground #6a00ff">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#aa00ff" href="run://cavactl foreground #aa00ff">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#f472d0" href="run://cavactl foreground #f472d0">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#d80073" href="run://cavactl foreground #d80073">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#a20025" href="run://cavactl foreground #a20025">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#e51400" href="run://cavactl foreground #e51400">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#fa6800" href="run://cavactl foreground #fa6800">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#f0a30a" href="run://cavactl foreground #f0a30a">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#e3c800" href="run://cavactl foreground #e3c800">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#825a2c" href="run://cavactl foreground #825a2c">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#6d8764" href="run://cavactl foreground #6d8764">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#647687" href="run://cavactl foreground #647687">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#76608a" href="run://cavactl foreground #76608a">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#87794e" href="run://cavactl foreground #87794e">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#a0522d" href="run://cavactl foreground #a0522d">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#222222" href="run://cavactl foreground #222222">&nbsp;&nbsp;</a>
<p><a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://mbclr pixelcolor cavactl foreground"><big></big> Pick from screen</a></p>
</div>
<!--<div class="w3-col m1 w3-center">
<p>&nbsp;</p>
</div>//-->
<div class="w3-third w3-center w3-dark">
<p><strong>Bar width (px)</strong></p>
<p>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_width 1">1</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_width 2">2</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_width 3">3</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_width 4">4</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_width 5">5</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_width 6">6</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_width 8">8</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_width 10">10</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_width 12">12</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_width 16">16</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_width 20">20</a>
</p>
<p><strong>Spacing (px)</strong></p>
<p>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_spacing 0">0</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_spacing 1">1</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_spacing 2">2</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_spacing 3">3</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_spacing 4">4</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_spacing 5">5</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_spacing 6">6</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_spacing 8">8</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_spacing 10">10</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_spacing 12">12</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_spacing 16">16</a>
</p>
</div>
<!--<div class="w3-col m1 w3-center">
<p>&nbsp;</p>
</div>//-->
<div class="w3-col m4 w3-center">
<p><strong>Height (px)</strong></p>
width: 100%
<p><a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://mb-music cavastart 50 full">50</a> <a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://mb-music cavastart 100 full">100</a> <a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://mb-music cavastart 2000 full">200</a></p>
width: 50%
<p><a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://mb-music cavastart 50 half">50</a> <a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://mb-music cavastart 100 half">100</a> <a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://mb-music cavastart 200 half">200</a></p>
</div>
</div>
<p>Use Colorizer <a class="w3-tag w3-small w3-orange" href="run://colorizer-cava -s">󰺢 Cava module </a> to fine-tune colors, use gradients.</p>
<div class="w3-panel w3-dark-grey w3-rightbar w3-border-black w3-border" style="margin-top:-2px;">
<p><a class="w3-tag w3-teal" href="run://mb-music -s">󰕾 Music & Sound</a> dynamic menu can serve as basic, lightweight music player (mpv-based) you might like to try. <i>Also available from panel's volume icon - right click</i></p>
</div>
@ -572,12 +704,12 @@ You can add <strong>your own commands</strong> to each Conky, which will be show
</div>
<h2>Terminal theme</h2>
<p>Mabox comes with many terminal themes available (~400)</p>
<p>The interactive selector will help you find a suitable theme <br />( <kbd>Enter</kbd>/<kbd>Esc</kbd> - use selected theme, <kbd>Ctrl</kbd>+<kbd>c</kbd> - cancel)</p>
<p>The interactive selector will help you find a suitable theme (<kbd>Enter</kbd>/<kbd>Esc</kbd> - use selected theme, <kbd>Ctrl</kbd>+<kbd>c</kbd> - cancel)</p>
<p>You can run terminal theme selector any time from cli by <strong>th</strong> alias</p>
<br /><br />
<h5>Different colors for root and SSH sessions</h5>
<img src="img/theme.sh.webp" />
<p>To change theme for <strong>ssh</strong> and <strong>root sessions</strong> edit <tt>~/.bashrc</tt></p>
<h5>Terminator - default terminal in Mabox</h5>
</section>
<section id="Tint2" class="w3-container tab" style="display:none;min-height:100vh;">

View File

@ -10,9 +10,12 @@
}
body{
background-color:#222222;
color: #999999;
color: #999999;
font-size: 1.6vw !important;
font-family: 'Symbols', sans-serif;
}
.w3-dark{background-color:#292929;}
.w3-sidebar {font-size:2.2vw;}
div.fixed {
position: fixed;
top: 4px;
@ -23,7 +26,7 @@ div.fixeddown {
position: fixed;
bottom:0;
left:0;
width:160px;
width:20%;
}
div.fixed .w3-bar-item {margin-right:4px; border-radius:4px;}
.w3-third {padding: 0.01em 4px;}
@ -31,16 +34,17 @@ div.fixed .w3-bar-item {margin-right:4px; border-radius:4px;}
.w3-button .w3-right {position:absolute; top:0; right:6px;}
section.tab {padding-top: 0;}
section#Colorizer {padding-top: 0.01em;}
div.fixeddown p {margin:2px 0;}
div.fixeddown a {text-decoration:none;margin:0 2px;}
div.fixeddown p {margin:0;}
div.fixeddown p.w3-black a {text-decoration:none;margin:0 4px;}
.logo {cursor:pointer;width:6vw;height:6vw;}
.link {cursor:pointer;}
.w3-bar-block .w3-btn {width: 100px;text-align:center;}
.w3-bar-block .w3-btn:hover {background-color:white;color:gray;}
.w3-dropdown-content {min-width: 20px;}
a.w3-tag {color: transparent; border:1px solid #666666; margin-bottom:4px;}
a.w3-tag:hover {color: transparent; border:1px solid #EEEEEE;margin-bottom:4px;}
p a.w3-tag {text-decoration:none; border:none;}
p a.w3-tag:hover {text-decoration:none; border:none;}
p a.w3-tag {text-decoration:none; border:none;margin-bottom: 4px;}
p a.w3-tag:hover {text-decoration:none; border:none;margin-bottom: 4px;}
kbd {
background-color: #eee;
border-radius: 3px;
@ -54,13 +58,24 @@ kbd {
padding: 2px 4px;
white-space: nowrap;
}
nav button.w3-bar-item {padding:4px 12px !important;}
nav button.w3-bar-item {padding:3px 12px !important;font-size:1.5vw !important;}
.w3-small {font-size: 1.5vw !important;}
.w3-tiny {font-size: 1.25vw !important;}
h2 {font-size: 3vw !important;}
h3 {font-size: 2.4vw !important;}
h4 {font-size: 2.2vw !important;}
h5 {font-size: 2vw !important;border-bottom:1px solid;padding-left:1em;}
.w3-large {width:3.2vw !important;height:2.4vw !important;font-size: 2.4vw !important;}
p.w3-black a {font-size:2.4vw !important;}
.grid {display: grid; grid-template-columns: auto auto auto;gap: 10px;}
.grid div {padding:8px;}
</style>
<body>
<div class="w3-sidebar w3-bar-block w3-dark-grey w3-card" style="width:160px">
<div class="w3-center w3-margin"><img src="./img/colorizer.png" class="link" title="Colorizer" onclick="openTab(event, 'Colorizer')"></div>
<div class="w3-sidebar w3-bar-block w3-dark-grey w3-card" style="width:20%">
<div class="w3-center" style="margin:8px;"><img src="./img/colorizer.png" class="logo" title="Colorizer" onclick="openTab(event, 'Colorizer')"></div>
<nav>
<button class="w3-bar-item w3-button w3-small tablink" onclick="openTab(event, 'Colorizer')">Colorizer</button>
<button class="w3-bar-item w3-button w3-small tablink" onclick="openTab(event, 'Openbox')">Motyw Openbox</button>
@ -69,27 +84,41 @@ nav button.w3-bar-item {padding:4px 12px !important;}
<button class="w3-bar-item w3-button w3-small tablink" onclick="openTab(event, 'Tint2')">Panel Tint2</button>
<button class="w3-bar-item w3-button w3-small tablink" onclick="openTab(event, 'Wall2theme')">Kolory z tapety</button>
<button class="w3-bar-item w3-button w3-small tablink" onclick="openTab(event, 'pyradiocava')"><i>Cava, PyRadio</i></button>
<button class="w3-bar-item w3-button w3-small tablink" onclick="openTab(event, 'fonts')">Czcionki</i></button>
<button class="w3-bar-item w3-button w3-small tablink" onclick="openTab(event, 'Terminal')">Kolory Terminala</button>
<button class="w3-bar-item w3-button w3-small tablink" onclick="openTab(event, 'Save')">Zapisywanie</button>
</nav>
<div class="w3-center" style="margin: 60px 10px 0 10px;">
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny w3-tooltip w3-lime" style="margin-top:1px;" href="run://pcmanwp"><span class="w3-right w3-large"></span>Wybierz tapetę<span class="w3-text w3-tag w3-medium w3-round" style="position:fixed;left:144px;bottom:178px">Wybierz i ustaw tapetę za pomocą menu kontekstowego</span></a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny w3-tooltip w3-khaki" style="margin-top:4px;" href="run://colorizer -s"><span class="w3-right w3-large"></span>Colorizer Menu<span class="w3-text w3-tag w3-medium w3-round" style="position:fixed;left:144px;bottom:148px">Colorizer Menu główne (zaawansowane)</span></a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny w3-tooltip w3-amber" style="margin-top:1px;" href="run://colorizer-ob -s"><span class="w3-right w3-large"></span>Moduł Openbox<span class="w3-text w3-tag w3-medium w3-round" style="position:fixed;left:144px;bottom:118px">Konfiguracja Dekoracji Okien Openbox</span></a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny w3-tooltip w3-orange" style="margin-top:1px;" href="run://colorizer-menus -s"><span class="w3-right w3-large"></span>Moduł Menu<span class="w3-text w3-tag w3-medium w3-round" style="position:fixed;left:144px;bottom:88px">Zmiana kolorystyki Menu (jgmenu)</span></a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny w3-tooltip w3-deep-orange" style="margin-top:1px;" href="run://colorizer-conky -s"><span class="w3-right w3-large"></span>Moduł Conky<span class="w3-text w3-tag w3-medium w3-round" style="position:fixed;left:144px;bottom:58px">Conky Manager &amp; Colorizer </span></a>
</div>
<div class="fixeddown">
<div class="w3-center w3-small" style="margin: 0 6px 4px 2px;">
<p><em>Zaawansowane (dynamiczne menu)</em></p>
<p>
<a class="w3-tag w3-small w3-grey" href="run://colorizer -s"> Colorizer</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-amber" href="run://colorizer-ob -s"> Openbox</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-amber" href="run://colorizer-conky -s"> Conky</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-amber" href="run://colorizer-menus -s"> Menu</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-amber" href="run://colorizer-fonts -s"> Czcionki</a><br />
<a class="w3-tag w3-small w3-amber" href="run://colorizer-cava -s">󰺢 Cava</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-amber" href="run://colorizer-pyradio -s"> PyRadio</a>
</p>
<!--<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny w3-tooltip w3-lime" style="margin-top:0;" href="run://pcmanwp"><span class="w3-right w3-large"></span>Wybierz tapetę<span class="w3-text w3-tag w3-medium w3-round" style="position:fixed;left:19%;bottom:20px;">Wybierz i ustaw tapetę za pomocą menu kontekstowego</span></a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny w3-tooltip w3-khaki" style="margin-top:1px;" href="run://colorizer -s"><span class="w3-right w3-large"></span>Colorizer Menu<span class="w3-text w3-tag w3-medium w3-round" style="position:fixed;left:19%;bottom:20px;">Colorizer Menu główne (zaawansowane)</span></a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny w3-tooltip w3-amber" style="margin-top:0;" href="run://colorizer-ob -s"><span class="w3-right w3-large"></span>Moduł Openbox<span class="w3-text w3-tag w3-medium w3-round" style="position:fixed;left:19%;bottom:20px;">Konfiguracja Dekoracji Okien Openbox</span></a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny w3-tooltip w3-orange" style="margin-top:0;" href="run://colorizer-menus -s"><span class="w3-right w3-large"></span>Moduł Menu<span class="w3-text w3-tag w3-medium w3-round" style="position:fixed;left:19%;bottom:20px;">Zmiana kolorystyki Menu (jgmenu)</span></a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny w3-tooltip w3-deep-orange" style="margin-top:0;" href="run://colorizer-conky -s"><span class="w3-right w3-large"></span>Moduł Conky<span class="w3-text w3-tag w3-medium w3-round" style="position:fixed;left:19%;bottom:20px;">Conky Manager &amp; Colorizer </span></a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny w3-tooltip w3-orange" style="margin-top:0;" href="run://colorizer-fonts -s"><span class="w3-right w3-large">󰛖</span>Czcionki<span class="w3-text w3-tag w3-medium w3-round" style="position:fixed;left:19%;bottom:20px;">Ustawienia czcionek</span></a>//-->
</div>
<p class="w3-center w3-black">
<a href="https://maboxlinux.org" class="w3-tooltip"><span class="w3-text w3-tag w3-small w3-round" style="position:absolute;left:-10px;bottom:22px">Mabox Website</span></a>
<a href="https://forum.maboxlinux.org" class="w3-tooltip"><span class="w3-text w3-tag w3-small w3-round" style="position:absolute;left:-10px;bottom:22px">Community Forum</span></a>
<a href="https://manual.maboxlinux.org/en" class="w3-tooltip"><span class="w3-text w3-tag w3-small w3-round" style="position:absolute;left:-10px;bottom:22px">Manual</span></a>
<a href="https://ko-fi.com/maboxlinux" class="w3-tooltip"><span style="color:red"></span><span class="w3-text w3-tag w3-small w3-round" style="position:absolute;left:-10px;bottom:22px">Donate</span></a>
<a href="https://maboxlinux.org" class="w3-tooltip"><span class="w3-text w3-tag w3-small w3-grey w3-round" style="position:absolute;left:-10px;bottom:26px">Strona domowa Mabox</span></a>
<a href="https://forum.maboxlinux.org" class="w3-tooltip"><span class="w3-text w3-tag w3-small w3-grey w3-round" style="position:absolute;left:-10px;bottom:26px">Forum społeczności</span></a>
<a href="https://manual.maboxlinux.org/en" class="w3-tooltip"><span class="w3-text w3-tag w3-small w3-grey w3-round" style="position:absolute;left:-10px;bottom:26px">Manual</span></a>
<a href="https://ko-fi.com/maboxlinux" class="w3-tooltip"><span style="color:red"></span><span class="w3-text w3-tag w3-small w3-grey w3-round" style="position:absolute;left:-10px;bottom:26px">Wesprzyj</span></a>
</p>
</div>
</div>
<div style="margin-left:160px;" class="w3-small">
<div style="margin-left:20%;" class="w3-small">
<section id="Colorizer" class="w3-container tab" style="min-height:100vh;">
@ -104,7 +133,7 @@ nav button.w3-bar-item {padding:4px 12px !important;}
<li><strong><span class="w3-tag w3-round w3-tiny w3-light-green link" onclick="openTab(event, 'Conky')">Conky</span></strong></li>
<li><strong><span class="w3-tag w3-round w3-tiny w3-amber link" onclick="openTab(event, 'Wall2theme')">Generowanie motywów</span></strong> na podstawie <strong>kolorystyki tapety</strong></li>
</ul></p>
<p class="w3-center">  Wypróbuj <strong>Randomizer</strong> - szybko zmieniaj motywy. Bezpiecznie zresetuj gdy chcesz.<span class="w3-tag w3-round w3-red">Nowe!</span></p>
<p class="w3-center">  Wypróbuj <strong>Randomizer</strong> - szybko zmieniaj motywy. Bezpiecznie zresetuj gdy chcesz.</p>
<div class="w3-row">
<div class="w3-half w3-container">
<div class="w3-card w3-round w3-padding w3-deep-purple"><span class="w3-right w3-xxlarge"></span><p><em>Ustaw <strong>losowy</strong> <br />motyw kolorystyczny dla...</em></p>
@ -141,20 +170,20 @@ nav button.w3-bar-item {padding:4px 12px !important;}
<div class="w3-twothird">
<h2>Motyw Openbox</h2>
<p>Moduł Openbox pozwala w łatwy sposób dostosować wygląd dekoracji okien</p>
<p>Działa z motywem domyślnym MBcolors. <a class="w3-tag w3-round w3-green w3-tiny" href="run://obtctl theme MBcolors">przełącz</a> <a class="w3-tag w3-round w3-green w3-tiny" href="run://obtctl resetMBcolors">Resetuj MBcolors</a></p>
<p>Możesz szybko zmienić większość ustawieniń bezpośrednio z tego ekranu. Aby uzyskać znacznie więcej opcji dostrajania oraz większy wybór kolorów, uruchom moduł Openbox.</p>
<p>Działa z motywem domyślnym MBcolors.<br /> <a class="w3-tag w3-round w3-green w3-tiny" href="run://obtctl theme MBcolors">przełącz</a> <a class="w3-tag w3-round w3-green w3-tiny" href="run://obtctl resetMBcolors">Resetuj MBcolors</a></p>
<p>Możesz szybko zmienić większość ustawieniń bezpośrednio z tego okna. Aby uzyskać znacznie więcej opcji dostrajania oraz większy wybór kolorów, uruchom dynamiczne menu moduł Openbox.</p>
</div>
<div class="w3-third w3-padding-16">
<div class="w3-card w3-padding-small w3-dark-grey"><span class="w3-right w3-xlarge"></span>
<p><strong>Szybko ustaw...</strong></p>
<p><strong>Ustaw dekorację okien</strong></p>
<div class="w3-bar-block w3-grey">
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://randomizer ob"><span class="w3-right w3-large"></span> Losowy motyw</a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://randomizer ob"><span class="w3-right w3-large"></span>Losowa</a>
</div>
<div class="w3-bar-block w3-grey" style="margin-top:1px;">
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://w2theme ob dark show"><span class="w3-right w3-large"></span>Ciemne tło<br/><em>(z kolorów tapety)</em></a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://w2theme ob dark show"><span class="w3-right w3-large"></span>Ciemna <em>(z kolorów tapety)</em></a>
</div>
<div class="w3-bar-block w3-grey" style="margin-top:1px;">
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://w2theme ob light show"><span class="w3-right w3-large"></span>Jasne tło<br /><em>(z kolorów tapety)</em></a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://w2theme ob light show"><span class="w3-right w3-large"></span>Jasna <em>(z kolorów tapety)</em></a>
</div>
<div class="w3-bar-block w3-grey" style="margin-top:1px;">
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny w3-hover-green" href="run://colorizer-ob -s"><span class="w3-right w3-large"></span> Dostosuj...</a>
@ -232,7 +261,7 @@ nav button.w3-bar-item {padding:4px 12px !important;}
</div>
</div>
</div>
<div class="w3-large w3-panel w3-display-container">Tytuł okna
<div class="w3-panel w3-display-container">Tytuł okna
<div class="w3-display-topright w3-medium"><span class="w3-tiny">kolor czcionki:</span>
<a class="w3-tag " style="background-color:#FFFFFF" href="run://obtctl activetextcolor #FFFFFF">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag " style="background-color:#BBBBBB" href="run://obtctl activetextcolor #BBBBBB">&nbsp;&nbsp;</a>
@ -324,18 +353,14 @@ nav button.w3-bar-item {padding:4px 12px !important;}
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#87794e" href="run://obtctl clractivebg #87794e">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#a0522d" href="run://obtctl clractivebg #a0522d">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#222222" href="run://obtctl clractivebg #222222">&nbsp;&nbsp;</a>
<p><a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://mbclr pixelcolor obtctl clractivebg"><big></big> Pobierz z ekranu</a></p>
</div>
<p class="w3-padding"><em>Zauważ!</em><br />
Zmiana koloru paska tytułowego zmieni także:<br />
- obramowanie<br />
- kolor BGCOLOR_TO dla gradientu
</p>
</div>
<div class="w3-col m1">&nbsp;</div>
<div class="w3-col w3-black m6 w3-round">
<h5 class="w3-center">Typ Gradientu</h5>
<p class="w3-center">
<a href="run://obtctl gradient_type solid"><img src="./img/solid.png"></a>
<a href="run://obtctl gradient_type solid"><img style="width: 33vw" src="./img/solid.png"></a>
<a href="run://obtctl gradient_type vertical"><img src="./img/vertical.png"></a>
<a href="run://obtctl gradient_type horizontal"><img src="./img/horizontal.png"></a>
<a href="run://obtctl gradient_type mirrorhorizontal"><img src="./img/mirrorhorizontal.png"></a>
@ -365,15 +390,15 @@ nav button.w3-bar-item {padding:4px 12px !important;}
</div>
<div class="w3-third w3-padding-16">
<div class="w3-card w3-padding-small w3-blue-gray"><span class="w3-right w3-xlarge"></span>
<p><strong>Szybko ustaw...</strong></p>
<p><strong>Ustaw motyw Menu</strong></p>
<div class="w3-bar-block w3-grey">
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://randomizer menu show"><span class="w3-right w3-large"></span> Losowy motyw</a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://randomizer menu show"><span class="w3-right w3-large"></span> Losowy</a>
</div>
<div class="w3-bar-block w3-grey" style="margin-top:1px;">
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://w2theme menu dark show"><span class="w3-right w3-large"></span>Ciemne tło<br/><em>(z kolorów tapety)</em></a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://w2theme menu dark show"><span class="w3-right w3-large"></span>Ciemny<em>(z kolorów tapety)</em></a>
</div>
<div class="w3-bar-block w3-grey" style="margin-top:1px;">
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://w2theme menu light show"><span class="w3-right w3-large"></span>Jasne tło<br/><em>(z kolorów tapety)</em></a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://w2theme menu light show"><span class="w3-right w3-large"></span>Jasne<em>(z kolorów tapety)</em></a>
</div>
<div class="w3-bar-block w3-grey" style="margin-top:1px;">
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny w3-hover-green" href="run://colorizer-menus -s"><span class="w3-right w3-large"></span> Dostosuj...</a>
@ -391,31 +416,41 @@ nav button.w3-bar-item {padding:4px 12px !important;}
<div class="w3-row">
<div class="w3-twothird">
<h2>Conky</h2>
<p>Mabox dostarcza kilkunastu konfiguracji Conky.<br/>Użyj <a class="w3-tag w3-round w3-small w3-grey w3-hover-amber" href="run://colorizer-conky -s"> Conky menu</a> aby je przetestować i wybrać które z nich mają być uruchomione.</p>
<p>Conky w Maboxie zostały wyposażone w dodatkowe moce...</p>
<p>Kliknij <strong>prawym przyciskiem myszy</strong> na dowolnym Conky, a zobaczysz <strong>menu kontekstowe</strong>. Pozwala ono w wygodny sposób:
<ul>
<li>ustawić pozycję na ekranie</li>
<li>zmienić ręcznie kolor tła lub ustawić przezroczystość</li>
<li>ustawiać kolory tekstu, obramowanie, efekt cienia lub obrysu</li>
<li>zastosować jeden z gotowych motywów kolorystycznych dla wybranego Conky - lub dla wszystkich </li>
<li>wyłączyć (zabić), przeładować lub edytować Conky</li>
</ul>
Do każdego Conky możesz dodać <strong>własne polecenia</strong>, które zostaną pokazane po kliknięciu <strong>lewym przyciskiem myszy</strong> <em>(sprawdź klikając w logo)</em>.
<p>Mabox dostarcza kilkunastu konfiguracji Conky. Kliknij ich nazwy poniżej aby je wypróbować.</p>
<p class="w3-center">Informacje systemowe<br />
<a class="w3-tag w3-small w3-teal" href="run://conkyctl toggleone sysinfo_mbcolor">Domyślne</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-teal" href="run://conkyctl toggleone sysinfo_graph">Z grafem</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-teal" href="run://conkyctl toggleone mabox_info">Mini</a><br />
<a class="w3-tag w3-small w3-teal" href="run://conkyctl toggleone CPU">CPU</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-teal" href="run://conkyctl toggleone RAM">RAM</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-teal" href="run://conkyctl toggleone mount_points">Dyski</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-teal" href="run://conkyctl toggleone Network">Sieć</a><br />
Edukacyjne</br />
<a class="w3-tag w3-small w3-teal" href="run://conkyctl toggleone shortcuts_mbcolor">Skróty</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-teal" href="run://conkyctl toggleone PCmanFM">PCmanFM</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-teal" href="run://conkyctl toggleone tiling_terminal">Terminal</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-teal" href="run://conkyctl toggleone mabox_tools_">Narzędzia Maboxa</a><br />
Zegary i inne<br />
<a class="w3-tag w3-small w3-teal" href="run://conkyctl toggleone clock_mbcolor">Zegar</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-teal" href="run://conkyctl toggleone clock_and_date">Zegar i Data</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-teal" href="run://conkyctl toggleone quoter_">Cytaty</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-teal" href="run://conkyctl toggleone logo_">Logo</a>
</p>
</div>
<div class="w3-third w3-padding-16">
<div class="w3-card w3-padding-small w3-brown"><span class="w3-right w3-xlarge"></span>
<p><strong>Szybko ustaw...</strong></p>
<p><strong>Ustaw motyw Conky</strong></p>
<div class="w3-bar-block w3-grey">
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://randomizer conky"><span class="w3-right w3-large"></span>Losowy motyw</a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://randomizer conky"><span class="w3-right w3-large"></span>Losowy</a>
</div>
<div class="w3-bar-block w3-grey" style="margin-top:1px;">
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://w2theme conky dark"><span class="w3-right w3-large"></span>Ciemne tło<br/><em>(z kolorów tapety)</em></a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://w2theme conky dark"><span class="w3-right w3-large"></span>Ciemny <em>(z kolorów tapety)</em></a>
</div>
<div class="w3-bar-block w3-grey" style="margin-top:1px;">
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://w2theme conky light"><span class="w3-right w3-large"></span>Jasne tło<br/><em>(z kolorów tapety)</em></a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://w2theme conky light"><span class="w3-right w3-large"></span>Jasny <em>(z kolorów tapety)</em></a>
</div>
<div class="w3-bar-block w3-grey" style="margin-top:1px;">
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny w3-hover-green" href="run://colorizer-conky -s"><span class="w3-right w3-large"></span>Dostosuj</a>
@ -426,8 +461,20 @@ Do każdego Conky możesz dodać <strong>własne polecenia</strong>, które zost
</div>
</div>
</div>
<!--//<button onclick="document.getElementById('cmdmenu').style.display='block'" class="w3-button w3-black">Open Modal</button>//-->
<!-- <div class="grid">
<div class="w3-black">
Click <a class="w3-tag w3-xxxlarge w3-black" href="run://conkyctl makemoveableall">󰆾</a>
</div>
<div class="w3-black">
Click <a class="w3-tag w3-xxxlarge w3-black" href="run://conkyctl makemoveableall">󰆾</a>
</div>
<div class="w3-black">
Click <a class="w3-tag w3-xxxlarge w3-black" href="run://conkyctl makemoveableall">󰆾</a>
</div>
</div>
<button onclick="document.getElementById('cmdmenu').style.display='block'" class="w3-button w3-black">Open Modal</button>
-->
<div id="cmdmenu" class="w3-modal">
<div class="w3-modal-content w3-animate-top">
<header class="w3-container w3-amber">
@ -439,21 +486,40 @@ Do każdego Conky możesz dodać <strong>własne polecenia</strong>, które zost
<p>Some text..</p>
<p>Some text..</p>
</div>
<footer class="w3-container w3-amber">
<footer class="w3-container w3-amber w3-small">
<p>Modal Footer</p>
</footer>
</div>
</div>
<p>Conky w Maboxie zostały wyposażone w dodatkowe moce... niespotykane w żadnej innej dystrybucji!</p>
<h5>Wygodne rozmieszczanie na ekranie</h5>
<p>
Kliknij <a class="w3-tag w3-small w3-black" href="run://conkyctl makemoveableall">󰆾 Ustaw wszystkie</a> i rozmieść Conky jak chcesz. (Przytrzymaj <kbd>Alt</kbd> podczas przeciągania)
</p>
<h5>Menu kontekstowe do konfiguracji pod prawym kliknieciem</h5>
<p>Kliknij <strong>prawym przyciskiem myszy</strong> na dowolnym Conky, a zobaczysz <strong>menu kontekstowe</strong>. Pozwala ono w wygodny sposób:
<ul>
<li>ustawiać kolory tekstu, obramowanie, efekt cienia lub obrysu</li>
<li>zmienić ręcznie kolor tła lub ustawić przezroczystość</li>
<li>zastosować jeden z gotowych motywów kolorystycznych dla wybranego Conky - lub dla wszystkich </li>
<li>wyłączyć (zabić), przeładować lub edytować Conky</li>
</ul>
</p>
<h5>Własne polecenia (lub menu) pod lewym kliknięciem w Conky</h5>
<p>Do każdego Conky możesz dodać <strong>własne polecenia</strong>, które zostaną pokazane po kliknięciu <strong>lewym przyciskiem myszy</strong>.</p>
<p>Aby je edytować kliknij prawym przyciskiem na wybrane Conky, a następnie wybierz <strong>Edytuj własne komendy</strong></p>
<p>Jeśli zdefiniowano tylko jedno polecenie, Conky będzie działać jak launcher (ikona) - uruchami polecenie natychmiast po kliknięciu lewym przyciskiem myszy. Jeśli dodasz więcej poleceń, wyświetli się menu.</p>
<p>Conky <a class="w3-tag w3-small w3-teal" href="run://conkyctl toggleone sysinfo_mbcolor">Domyślne</a> oraz <a class="w3-tag w3-small w3-teal" href="run://conkyctl toggleone logo_">Logo</a> mają już predefiniowane komendy, kliknij w nie lewym przyciskiem aby zobaczyć jak to działa.</p>
<h5>Porady</h5>
<div class="w3-panel w3-dark-grey w3-rightbar w3-border-black w3-border">
<p><kbd>Super</kbd> + <kbd>C</kbd> - <strong>Włącz / Wyłącz wszystkie</strong></p>
<p><kbd>Super</kbd> + <kbd>C</kbd> - szybko <strong>Włącz / Wyłącz wszystkie Conky</strong></p>
</div>
<div class="w3-panel w3-dark-grey w3-leftbar w3-border-black w3-border">
<p><strong>Szybkie rozmieszczanie Conky na ekranie</strong></p>
<p>Aby szybko rozmieścić Conky tak jak ci pasuje, przytrzymaj klawisz <kbd>Ctrl</kbd> i kliknij w dowolne Conky. Możesz teraz przeciągać Conky w dowolne miejsce na pulpicie i zapisać nowe pozycje.</p>
<p>Aby szybko rozmieścić Conky tak jak ci pasuje, przytrzymaj klawisz <kbd>Ctrl</kbd> i kliknij w dowolne Conky. Możesz teraz (z wciśniętym klawiszem <kbd>Alt</kbd>) przeciągać Conky w dowolne miejsce na pulpicie i zapisać nowe pozycje.</p>
</div>
</section>
<section id="Wall2theme" class="w3-container tab" style="display:none;min-height:100vh;">
@ -475,7 +541,7 @@ Do każdego Conky możesz dodać <strong>własne polecenia</strong>, które zost
<div class="w3-card w3-round w3-padding w3-deep-purple"><span class="w3-right w3-xxlarge"></span>
<p><br /><strong>Ustaw tapetę</strong></p>
<div class="w3-bar-block w3-grey">
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://pcmanfm -n /usr/share/backgrounds ~/wallpapers">Wybierz </a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://pcmanfmwp">Wybierz </a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://nitrogen --random /usr/share/backgrounds --set-scaled --save">Losowa systemowa</a>
<a class="w3-button w3-bar-item w3-tiny" href="run://nitrogen --random wallpapers --set-scaled --save">Losowa użytkownika</a>
</div>
@ -541,11 +607,91 @@ Do każdego Conky możesz dodać <strong>własne polecenia</strong>, które zost
</div>
</div>
<h3>Cava - wizualizacja dźwięku</h3>
<p>Możesz włączyć wizualizację audio podczas słuchania muzyki. Kliknij poniżej, aby wypróbować różne opcje (liczby oznaczają wysokość w pikselach)</p>
<p>Pełna szerokość: <a class="w3-tag w3-amber" href="run://mb-music cavastart 200 full">200</a> <a class="w3-tag w3-amber" href="run://mb-music cavastart 100 full">100</a> <a class="w3-tag w3-amber" href="run://mb-music cavastart 50 full">50</a> lub połowa szerokości ekranu: <a class="w3-tag w3-amber" href="run://mb-music cavastart 200 half">200</a> <a class="w3-tag w3-amber" href="run://mb-music cavastart 100 half">100</a> <a class="w3-tag w3-amber" href="run://mb-music cavastart 50 half">50</a></p>
<p>Użyj <a class="w3-tag w3-small w3-orange" href="run://colorizer-cava -s"> 󰺢 Modułu Cava</a> aby ustawiać gradienty, zmieniać kolory, szerokość i odstęp między słupkami.</p>
<p><strong>Cava</strong> to słupkowy wizualizator dźwięku dla terminala. <br />
W Maboxie możesz łatwo uruchomić Cava w przeźroczystym terminalu - co daje ciekawy efekt...
</p>
<p><a class="w3-tag w3-small w3-amber" href="run://mb-music cavastart">󰺢 Uruchom</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-red" href="run://mb-music cavakill"> Zabij</a>
<a class="w3-tag w3-small w3-green" href="run://cavactl info"> Info</a>
</p>
<div class="w3-row-padding w3-stretch">
<div class="w3-third w3-center">
<p><strong>Kolor</strong></p>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#DDDDDD" href="run://cavactl foreground #DDDDDD">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#a4c400" href="run://cavactl foreground #a4c400">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#60a917" href="run://cavactl foreground #60a917">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#008a00" href="run://cavactl foreground #008a00">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#00aba9" href="run://cavactl foreground #00aba9">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#1ba1e2" href="run://cavactl foreground #1ba1e2">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#3e65ff" href="run://cavactl foreground #3e65ff">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#0050ef" href="run://cavactl foreground #0050ef">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#6a00ff" href="run://cavactl foreground #6a00ff">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#aa00ff" href="run://cavactl foreground #aa00ff">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#f472d0" href="run://cavactl foreground #f472d0">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#d80073" href="run://cavactl foreground #d80073">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#a20025" href="run://cavactl foreground #a20025">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#e51400" href="run://cavactl foreground #e51400">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#fa6800" href="run://cavactl foreground #fa6800">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#f0a30a" href="run://cavactl foreground #f0a30a">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#e3c800" href="run://cavactl foreground #e3c800">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#825a2c" href="run://cavactl foreground #825a2c">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#6d8764" href="run://cavactl foreground #6d8764">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#647687" href="run://cavactl foreground #647687">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#76608a" href="run://cavactl foreground #76608a">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#87794e" href="run://cavactl foreground #87794e">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#a0522d" href="run://cavactl foreground #a0522d">&nbsp;&nbsp;</a>
<a class="w3-tag w3-large" style="background-color:#222222" href="run://cavactl foreground #222222">&nbsp;&nbsp;</a>
<p><a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://mbclr pixelcolor cavactl foreground"><big></big> Pobierz z ekranu</a></p>
</div>
<!--<div class="w3-col m1 w3-center">
<p>&nbsp;</p>
</div>//-->
<div class="w3-third w3-center w3-dark">
<p><strong>Szerokość słupka (px)</strong></p>
<p>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_width 1">1</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_width 2">2</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_width 3">3</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_width 4">4</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_width 5">5</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_width 6">6</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_width 8">8</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_width 10">10</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_width 12">12</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_width 16">16</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_width 20">20</a>
</p>
<p><strong>Odstęp (px)</strong></p>
<p>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_spacing 0">0</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_spacing 1">1</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_spacing 2">2</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_spacing 3">3</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_spacing 4">4</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_spacing 5">5</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_spacing 6">6</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_spacing 8">8</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_spacing 10">10</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_spacing 12">12</a>
<a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://cavactl bar_spacing 16">16</a>
</p>
</div>
<!--<div class="w3-col m1 w3-center">
<p>&nbsp;</p>
</div>//-->
<div class="w3-col m4 w3-center">
<p><strong>Wysokość (px)</strong></p>
szerokość: 100%
<p><a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://mb-music cavastart 50 full">50</a> <a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://mb-music cavastart 100 full">100</a> <a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://mb-music cavastart 2000 full">200</a></p>
szerokość: 50%
<p><a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://mb-music cavastart 50 half">50</a> <a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://mb-music cavastart 100 half">100</a> <a class="w3-tag w3-dark-gray" href="run://mb-music cavastart 200 half">200</a></p>
</div>
</div>
<p>Użyj <a class="w3-tag w3-small w3-orange" href="run://colorizer-cava -s"> 󰺢 Modułu Cava</a> aby ustawiać gradienty, dopieszczać kolory, itp.</p>
<div class="w3-panel w3-dark-grey w3-rightbar w3-border-black w3-border" style="margin-top:-2px;">
<p>Dynamiczne menu <a class="w3-tag w3-teal" href="run://mb-music -s">󰕾 Muzyka & Dźwięk</a> może służyć jako prosty i lekki odtwarzacz (bazujący na mpv). <i>Dostępny także pod prawym klikiem na ikonie dźwięku w panelu.</i></p>
<p><a class="w3-tag w3-teal" href="run://mb-music -s">󰕾 Muzyka & Dźwięk</a> to dynamiczne menu, które może służyć jako prosty i lekki odtwarzacz (bazujący na mpv). <i>Dostępny także pod prawym klikiem na ikonie dźwięku w panelu.</i></p>
</div>
<h3>PyRadio - Radio internetowe</h3>
@ -576,23 +722,33 @@ Do każdego Conky możesz dodać <strong>własne polecenia</strong>, które zost
</div>
</section>
<section id="Terminal" class="w3-container tab" style="display:none;min-height:100vh">
<section id="fonts" class="w3-container tab" style="display:none;min-height:100vh">
<div class="fixed">
<div class="w3-bar">
<a class="w3-button w3-bar-item w3-small w3-grey w3-hover-amber w3-right" href="run://colorizer-fonts -s"> Czcionki - dynamiczne menu</a>
</div>
</div>
<h2>Czcionki</h2>
<p>Użyj dynamicznego menu <a class="w3-tag w3-small w3-amber" href="run://colorizer-fonts -s"> Czcionki</a> aby ustawić czcionki używane przez aplikacje GTK, Conky oraz Menu/Panele boczne</p>
</section>
<section id="Terminal" class="w3-container tab" style="display:none;min-height:100vh">
<div class="fixed">
<div class="w3-bar">
<a class="w3-button w3-bar-item w3-small w3-grey w3-hover-amber w3-right" href="termo://theme.sh -i2"> Wybierz Motyw Terminala</a>
</div>
</div>
<h2>Motyw Terminala</h2>
<p>Mabox dostarcz wiele motywów kolorystycznych dla terminali (~400)</p>
<p>Interaktywny selektor pomoże Ci znaleźć odpowiedni motyw <br />( <kbd>Enter</kbd>/<kbd>Esc</kbd> - użyj wybranego motywu, <kbd>Ctrl</kbd>+< kbd>c</kbd> - anuluj)</p>
<p>Możesz uruchomić selektor motywu terminala w dowolnym momencie z linii komend za pomocą aliasu <strong>th</strong></p>
<br /><br />
<h5>Różne kolory dla sesji root i SSH</h5>
<img src="img/theme.sh.webp" />
<p>Aby zmienić motyw dla sesji <strong>ssh</strong> i <strong>root</strong>, edytuj <tt>~/.bashrc</tt></p>
<p>Mabox dostarcza wiele motywów kolorystycznych dla terminali (~400)</p>
<p>Interaktywny selektor pomoże Ci znaleźć odpowiedni motyw <br />( <kbd>Enter</kbd>/<kbd>Esc</kbd> - użyj wybranego motywu, <kbd>Ctrl</kbd>+<kbd>c</kbd> - anuluj)</p>
<p>Możesz uruchomić selektor motywu terminala w dowolnym momencie z linii komend za pomocą aliasu <strong>th</strong></p>
<br /><br />
<h5>Różne kolory dla sesji root i SSH</h5>
<img src="img/theme.sh.webp" />
<p>Aby zmienić motyw dla sesji <strong>ssh</strong> i <strong>root</strong>, edytuj <tt>~/.bashrc</tt></p>
</section>
</section>
<section id="Tint2" class="w3-container tab" style="display:none;min-height:100vh;">
<section id="Tint2" class="w3-container tab" style="display:none;min-height:100vh;">
<h2>Panel Tint2</h2>
<p>Moduł Tint2 Colorizera nie jest jeszcze dostępny, ale już jest opracowywany.</p>
<p class="w3-center"><em>Możesz wspomóc jego rozwój jeśli chcesz...</em></p><p class="w3-center"><a class="w3-button w3-blue w3-hover-indigo" href="https://ko-fi.com/maboxlinux"><span class="w3-large"> 󰅶 </span> Postaw mi kawę</a></p>