translation

master
Daniel Napora 2020-02-23 16:19:32 +01:00
parent 1ef4cf5706
commit e4034179e0
1 changed files with 132 additions and 45 deletions

View File

@ -139,8 +139,95 @@ MENU_HALIGN="right"
ITEM_HALIGN="left"
ARROW_STRING=" ⮜ "
ICON_SIZE="18"
TABS="100"
MENU_HEIGHT_MIN=$(xdpyinfo | awk '/^ +dimensions/ {print $2}' | cut -d 'x' -f2)
case $LANG in
pl*)
TYPE_TO_SEARCH="pisz, aby wyszukać"
SOFT_MANAGEMENT="Zarządzanie oprogramowaniem"
PAMAC_UPDATE="Aktualizacja systemu (Pamac)"
CLI_UPDATE="Aktualizacja systemu (cli)"
PAMAC="Menadżer pakietów - Pamac"
RENEW_KEYS="Odnawianie kluczy"
MIRROR_RANK="Ranking mirrorów"
SETTINGS="Ustawienia"
MCC="Centrum Sterowania Mabox"
SYS_AND_HARDWARE="System i sprzęt"
LOOK_AND_FEEL="Wygląd i zachowanie"
HELP="Pomoc"
SHORTCUTS="Skróty klawiszowe"
ONLINE_RES="Zasoby online"
OTHER="Inne"
SCREENSHOT="Zrzut ekranu"
BACK="wróć"
FAST="Szybko"
ALL="Wszystkie"
GEOIP="Najbliższe"
LOCALE_SETTINGS="Język i formaty"
LANGUAGE_PACKAGES="Pakiety językowe"
KERNEL="Jądro systemowe"
USER_ACCOUNTS="Konta użytkowników"
TIME_DATE="Data i Czas"
KEYBOARD="Ustawienia klawiatury"
HARDWARE="Konfiguracja sprzętowa"
LXAPPEARANCE="Wystrój i ikony"
NITROGEN="Wybór tapety"
OBCONF="Menadżer konfiguracji OpenBox"
NOTIFYD="Konfiguracja powiadomień"
PREFERRED_APPS="Preferowane aplikacje"
LIGHTDM="Ustawienia Menedżera logowania"
POWER_MNGR="Ustawienia zasilania"
MABOX_DESK_ELEM="Elementy pulpitu Mabox"
TINT2="Panele Tint2"
COMPOSER="Kompozytor"
MABOX_THEMES="Predefiniowane konfiguracje pulpitu"
THEME_MNGR="Menadżer schematów"
;;
*)
TYPE_TO_SEARCH="type to search"
SOFT_MANAGEMENT="Software management"
PAMAC_UPDATE="System update (Pamac)"
CLI_UPDATE="System update (cli)"
PAMAC="Pamac"
RENEW_KEYS="Renew keys"
MIRROR_RANK="Mirror ranking"
SETTINGS="Settings"
MCC="Mabox Control Center"
SYS_AND_HARDWARE="System and Hardware"
LOOK_AND_FEEL="Look and Feel"
HELP="Help"
SHORTCUTS="Keyboard Shortcuts"
ONLINE_RES="Online Resources"
OTHER="Other"
SCREENSHOT="Screenshot Tool"
BACK="back"
FAST="Fasttrack"
ALL="All"
GEOIP="Geoip"
LOCALE_SETTINGS="Locale Settings"
LANGUAGE_PACKAGES="Language Packages"
KERNEL="Kernel"
USER_ACCOUNTS="User Accounts"
TIME_DATE="Time and Date"
KEYBOARD="Keyboard Settings"
HARDWARE="Hardware Configuration"
LXAPPEARANCE="Themes and icons"
NITROGEN="Wallpaper"
OBCONF="Openbox Configuration Manager"
NOTIFYD="Notifycations"
PREFERRED_APPS="Preffered Applications"
LIGHTDM="Login Manager Settings"
POWER_MNGR="Power Manager"
MABOX_DESK_ELEM="Mabox Desktop"
TINT2="Tint2 Panel(s)"
COMPOSER="Composer"
MABOX_THEMES="Mabox Themes"
THEME_MNGR="Theme Manager"
;;
esac
mkconfigfile
cat <<EOF > ${MENU_ITEMS}
@ -150,68 +237,68 @@ cat <<EOF > ${MENU_ITEMS}
@text,,20,50,200,20,4,left,top,#666666,#444444,
#@rect,,40,70,262,20,0,left,top,#666666,#262626,
@text,,74,70,20,20,0,left,top,auto,#222222,<big></big>
@search,,90,70,292,20,4,left,top,auto,#262626,""" <i>pisz, aby wyszukać</i>"""
@search,,90,70,292,20,4,left,top,auto,#262626,""" <i>$TYPE_TO_SEARCH</i>"""
. $HOME/.config/mabox/right-prepend.csv
^sep(Zarządzanie oprogramowaniem)
Aktualizacja systemu (Pamac),pamac-manager --updates,system-upgrade
Aktualizacja systemu (cli),^term(sudo pacman -Syyu),openterm
Menadżer pakietów - Pamac,pamac-manager,pamac
Odnawianie kluczy,^term(sudo pacman -Sy archlinux-keyring manjaro-keyring mabox-keyring),keysync
Ranking mirrorów,^root(mirrory),download
^sep($SOFT_MANAGEMENT)
$PAMAC_UPDATE,pamac-manager --updates,system-upgrade
$CLI_UPDATE,^term(sudo pacman -Syyu),openterm
$PAMAC,pamac-manager,pamac
$RENEW_KEYS,^term(sudo pacman -Sy archlinux-keyring manjaro-keyring mabox-keyring),keysync
$MIRROR_RANK,^root(mirrory),download
^sep(Ustawienia)
Centrum Sterowania Mabox,mcc,distributor-logo-mabox
System i sprzęt,^root(system),audiocard
Wygląd i zachowanie,^root(wyglad),preferences-color
^sep($SETTINGS)
$MCC,mcc,distributor-logo-mabox
$SYS_AND_HARDWARE,^root(system),audiocard
$LOOK_AND_FEEL,^root(wyglad),preferences-color
^sep(Pomoc)
Skróty klawiszowe,mb-kb --gui &>/dev/null,key_bindings
Zasoby online,^root(weblinks),web-browser
^sep($HELP)
$SHORTCUTS,mb-kb --gui &>/dev/null,key_bindings
$ONLINE_RES,^root(weblinks),web-browser
^sep(Inne)
Zrzut ekranu,mb-jgtools screenshot,emblem-photos
^sep($OTHER)
$SCREENSHOT,mb-jgtools screenshot,emblem-photos
. $HOME/.config/mabox/right-append.csv
. $HOME/.config/mabox/exit.csv
^tag(system)
^sep(System i sprzęt)
Język i formaty,manjaro-settings-manager -m msm_locale,
Pakiety językowe,manjaro-settings-manager -m msm_language_packages,
Jądro systemowe,manjaro-settings-manager -m msm_kernel,distributor-logo-linux
Konta użytkowników,manjaro-settings-manager -m msm_users,system-config-users
Data i Czas,manjaro-settings-manager -m msm_timedate,system-config-date
Ustawienia klawiatury,manjaro-settings-manager -m msm_keyboard,preferences-desktop-keyboard
Konfiguracja sprzętowa,manjaro-settings-manager -m msm_mhwd,preferences-desktop-peripherals-directory
^sep($SYS_AND_HARDWARE)
$LOCALE_SETTINGS,manjaro-settings-manager -m msm_locale,
$LANGUAGE_PACKAGES,manjaro-settings-manager -m msm_language_packages,
$KERNEL,manjaro-settings-manager -m msm_kernel,distributor-logo-linux
$USER_ACCOUNTS,manjaro-settings-manager -m msm_users,system-config-users
$TIME_DATE,manjaro-settings-manager -m msm_timedate,system-config-date
$KEYBOARD,manjaro-settings-manager -m msm_keyboard,preferences-desktop-keyboard
$HARDWARE,manjaro-settings-manager -m msm_mhwd,preferences-desktop-peripherals-directory
^sep()
wróć,^back()
$BACK,^back()
^tag(mirrory)
Szybko,^term(sudo pacman-mirrors -f5)
Wszystkie,^term(sudo pacman-mirrors -i -c all)
Najbliższe (wg GEOIP),^term(sudo pacman-mirrors -i --geoip)
$FAST <small>pacman-mirrors -f5</small>,^term(sudo pacman-mirrors -f5)
$ALL <small>pacman-mirrors -i -c all</small>,^term(sudo pacman-mirrors -i -c all)
$GEOIP <small>pacman-mirrors -i --geoip</small>,^term(sudo pacman-mirrors -i --geoip)
^sep()
wróć,^back()
$BACK,^back()
^tag(wyglad)
^sep(Wygląd i zachowanie)
Wystrój i ikony,lxappearance,preferences-desktop-theme
Wybór tapety,nitrogen,nitrogen
Menadżer konfiguracji OpenBox,obconf,obconf
Konfiguracja powiadomień,xfce4-notifyd-config,xfce4-notifyd
Preferowane aplikacje,exo-preferred-applications,preferences-desktop-default-applications
Ustawienia Menedżera logowania,lightdm-gtk-greeter-settings-pkexec,lightdm-gtk-greeter-settings
Ustawienia zasilania,xfce4-power-manager-settings,xfce4-power-manager-settings
^sep(Elementy pulpitu Mabox)
^sep($LOOK_AND_FEEL)
$LXAPPEARANCE,lxappearance,preferences-desktop-theme
$NITROGEN,nitrogen,nitrogen
$OBCONF,obconf,obconf
$NOTIFYD,xfce4-notifyd-config,xfce4-notifyd
$PREFERRED_APPS,exo-preferred-applications,preferences-desktop-default-applications
$LIGHTDM,lightdm-gtk-greeter-settings-pkexec,lightdm-gtk-greeter-settings
$POWER_MNGR,xfce4-power-manager-settings,xfce4-power-manager-settings
^sep($MABOX_DESK_ELEM)
Conky,^pipe(jgmenu_run ob --cmd=mabox-conky-pipemenu),desktop-effects
Panele Tint2,^pipe(jgmenu_run ob --cmd=mabox-tint2-pipemenu),tint2conf
Kompozytor,^pipe(jgmenu_run ob --cmd='mabox-compositor' --tag='Kompo'),compton
^sep(Predefiniowane konfiguracje pulpitu)
Menadżer schematów,mb-obthemes,preferences-desktop-theme
$TINT2,^pipe(jgmenu_run ob --cmd=mabox-tint2-pipemenu),tint2conf
$COMPOSER,^pipe(jgmenu_run ob --cmd='mabox-compositor' --tag='Kompo'),compton
^sep($MABOX_THEMES)
$THEME_MNGR,mb-obthemes,preferences-desktop-theme
^sep()
wróć,^back()
$BACK,^back()
^tag(weblinks)
^sep(Zasoby online)
@ -236,7 +323,7 @@ Conky Doc,exo-open --launch WebBrowser http://conky.sourceforge.net/documentatio
Conky Github,exo-open --launch WebBrowser https://github.com/brndnmtthws/conky/wiki,conky
Conky ArchWiki,exo-open --launch WebBrowser https://wiki.archlinux.org/index.php/Conky,conky
^sep()
wróć,^back()
$BACK,^back()
EOF
@ -275,7 +362,7 @@ cat <<EOF > ${MENU_ITEMS}
@text,,70,50,200,20,4,left,top,#666666,#444444,
. $HOME/.config/mabox/places-prepend.csv
<big></big> Wyszukiwarka plików, fsearch
<big></big> FSearch, fsearch
^sep($QUICK_NAV)
 $ROOTDIR,^pipe(jgbrowser /)
 $HOME_DIR,^pipe(jgbrowser)