gtkbookmarks added to places

master
Daniel Napora 2020-02-11 15:19:56 +01:00
parent 0705f43f88
commit 848b2cfaf1
1 changed files with 47 additions and 23 deletions

View File

@ -1,10 +1,29 @@
#!/bin/bash
# Get colors from config file
#. $HOME/.config/mb-jgtools/mb-jgtools.colorrc
. $HOME/.config/mabox/mabox.conf
# jgmenu_use-icons=
gtkbookmarks() {
BOOKMARKS="$HOME/.gtk-bookmarks"
if [[ -s "$BOOKMARKS" ]]; then
while read -r line
do
uri=$(echo $line | cut -b 8- | cut -d' ' -f1 | sed 's/%20/ /g')
dirs+=("${line#* },^pipe(jgbrowser \"${uri}\")")
done <"$BOOKMARKS"
printf "%b\n" "^sep(Zakładki GTK)"
printf '%s\n' "${dirs[@]}"
fi
}
virtualboxes() {
if [[ -x "$(command -v VBoxManage)" ]]; then
echo "^sep(Maszyny wirtualne)"
IFS='"';VBoxManage list -s vms | while read empty vm checksum; do echo "$vm,vboxmanage startvm \"${vm}\"";done
fi
}
JGWIDTH="280"
[ $(pidof picom) ] && RADIUS="4"
#SCREENWIDTH=$(xdpyinfo | awk '/^ +dimensions/ {print $2}' | cut -d 'x' -f1)
@ -37,9 +56,10 @@ menu_radius = ${MENU_RADIUS:-0}
menu_valign = ${MENU_VALIGN:-top}
menu_halign = ${MENU_HALIGN:-left}
item_height = ${ITEM_HEIGHT:-25}
item_halign = left
item_height = ${ITEM_HEIGHT:-20}
item_halign = ${ITEM_HALIGN:-left}
item_radius = 2
arrow_string = ${ARROW_STRING:-⮞}
columns = ${COLUMNS:-1}
@ -89,6 +109,8 @@ MENU_ITEMS=$(mktemp)
trap "rm -f ${CONFIG_FILE} ${MENU_ITEMS}" EXIT
MENU_HALIGN="right"
ITEM_HALIGN="right"
ARROW_STRING=" ⮜ "
MENU_HEIGHT_MIN=$(xdpyinfo | awk '/^ +dimensions/ {print $2}' | cut -d 'x' -f2)
mkconfigfile
@ -105,32 +127,32 @@ cat <<EOF > ${MENU_ITEMS}
. $HOME/.config/mabox/right-prepend.csv
^sep(Zarządzanie oprogramowaniem)
Aktualizacja systemu (Pamac),pamac-manager --updates
Aktualizacja systemu (cli),^term(sudo pacman -Syyu)
Menadżer pakietów - Pamac,pamac-manager
Odnawianie kluczy,^term(sudo pacman -Sy archlinux-keyring manjaro-keyring mabox-keyring)
Ranking mirrorów,^checkout(mirrory)
Aktualizacja systemu (Pamac),pamac-manager --updates
Aktualizacja systemu (cli),^term(sudo pacman -Syyu)
Menadżer pakietów - Pamac,pamac-manager
Odnawianie kluczy,^term(sudo pacman -Sy archlinux-keyring manjaro-keyring mabox-keyring)
Ranking mirrorów,^checkout(mirrory)
^sep(Ustawienia)
System i sprzęt,^root(system)
Wygląd i zachowanie,^root(wyglad)
System i sprzęt,^root(system)
Wygląd i zachowanie,^root(wyglad)
^sep(Pomoc)
Skróty klawiszowe,
Zasoby online,^root(weblinks)
Skróty klawiszowe,
Zasoby online,^root(weblinks)
^sep(Inne)
Zrzut ekranu,mb-jgtools screenshot
Zrzut ekranu,mb-jgtools screenshot
^sep(Wyjście)
Wyloguj,openbox --exit
Uśpij,systemctl suspend
Hibernuj,systemctl hibernate,
Uruchom ponownie,systemctl reboot
Wyłącz,systemctl poweroff
Zablokuj ekran, betterlockscreen -l
Wyloguj  ,openbox --exit
Uśpij  ,systemctl suspend
Hibernuj  ,systemctl hibernate,
Uruchom ponownie,systemctl reboot
Wyłącz  ,systemctl poweroff
Zablokuj ekran, betterlockscreen -l
# Niestety CSV nie obsługuke Unikodu
#. $HOME/.config/mabox/logout.csv
@ -203,6 +225,7 @@ trap "rm -f ${CONFIG_FILE} ${MENU_ITEMS}" EXIT
MENU_HEIGHT_MIN=$(xdpyinfo | awk '/^ +dimensions/ {print $2}' | cut -d 'x' -f2)
JGWIDTH=240
ITEM_HEIGHT="18"
mkconfigfile
cat <<EOF > ${MENU_ITEMS}
@ -212,7 +235,7 @@ cat <<EOF > ${MENU_ITEMS}
@text,,70,50,200,20,4,left,top,#666666,#444444,
. $HOME/.config/mabox/places-prepend.csv
<big></big> Wyszukiwarka plików, fsearch
^sep(Szybka nawigacja)
 Katalog główny,^pipe(jgbrowser /)
 Katalog domowy,^pipe(jgbrowser)
@ -227,7 +250,8 @@ cat <<EOF > ${MENU_ITEMS}
 $(basename $(xdg-user-dir VIDEOS)),^pipe(jgbrowser $(xdg-user-dir VIDEOS))
#^sep(Zakładki)
^sep()
<big></big> Wyszukiwarka plików, fsearch
$(gtkbookmarks)
. $HOME/.config/mabox/places-append.csv